Hướng dẫn cách ghi mẫu Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty phát hành, nhưng nó không bị huỷ bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Các cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ không được nhận cổ tức, không có quyền bầu cử hay tham gia chia phần tài sản khi công ty giải thể. Khi chia cổ tức cho các cổ phần, các cổ phiếu quỹ đang do công ty nắm giữ được coi là cổ phiếu chưa bán.

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ được kế toán sử dụng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu.

Căn cứ ghi sổ là các chứng từ về thanh toán mua, bán cổ phiếu. Mỗi loại cổ phiếu mua lại (Cổ phiếu quỹ) được theo dõi riêng một quyển sổ hoặc một số trang sổ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách ghi mẫu Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu sổ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Là năm theo dõi sổ
 • Loại cổ phiếu: Ghi rõ loại cổ phiếu được theo dõi
 • Mã số: Mã số của cổ phiếu được theo dõi
 • Đơn vị tính: Đơn vị tiền tệ sử dụng
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C:  Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ mua, bán hoặc sử dụng cổ phiếu mua lại
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với chứng từ dùng để ghi sổ
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng
 • Cột 1: Ghi giá thực tế mua, giá thực tế tái phát hành
 • Cột 2: Ghi số lượng cổ phiếu mua lại
 • Cột 3: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại theo mệnh giá
 • Cột 4: Ghi giá trị cổ phiếu mua lại theo giá mua thực tế trên thị trường
 • Cột 5: Ghi số lượng cổ phiếu bán lại ra công chúng, hoặc sử dụng, hủy bỏ theo quyết định của Hội đồng quản trị
 • Cột 6: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử dụng, hủy bỏ theo mệnh giá
 • Cột 7: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử dụng hủy bỏ theo giá thực tế trên thị trường
 • Cột 8: Ghi số lượng cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ
 • Cột 9: Ghi giá trị cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ theo mệnh giá
 • Cột 10: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ theo giá mua thực tế

Cuối tháng, cuối kỳ cộng sổ để tính ra số cổ phiếu hiện đang mua lại cuối kỳ.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Mẫu Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133 trên Excel

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài viết khác có chủ đề liên quan tại blog.hocexcel.online như:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!