Hàm Rept, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số trong Excel

Khi làm việc với Excel, nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cần nhập lặp lại một chuỗi có thể là từ, ký tự hoặc một số nào đó. Để thực hiện điều này, Excel có hỗ trợ hàm REPT() để bạn dễ thực hiện việc lặp lại này nhanh chóng.

Cú pháp  =REPT(text, number_times)

Trong đó:

  • text: là chuỗi, từ, ký tự hoặc một số mà bạn muốn lặp lại.
  • number_times: là số lần lặp lại của chuỗi, từ ký tự hoặc số mà bạn muốn lặp.

Lưu ý:

  • Nếu number_times = 0 thì hàm REPT trả về “” (văn bản trống).
  • Nếu số lần không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Ví dụ

1/ Hiển thị dấu “*” 5 lần, ta sử dụng hàm: = REPT(“*”,5), kết quả.

2/ Dùng hàm REPT để vẽ biểu đồ ngang dựa trên số liệu cho sẵn.  Phần biểu đồ sử dụng Font chữ Webdings và công thức là: =REPT(“g”; 100 * C4 / 5)

=> Kết quả:

Chúc các bạn thành công.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản