Hàm ISFILTERED trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm ISFILTERED giúp xác định xem cột mà bạn muốn kiểm tra có đang trong trạng thái áp dụng bộ lọc hay không.

+ Nếu cột đó đang áp dụng Filter trực tiếp: kết quả là TRUE.

+ Nếu không lọc trực tiếp tại cột đó mà bị ảnh hưởng bởi việc lọc trên cột khác trong cùng bảng: kết quả là FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

ISFILTERED( <Tên cột> )

Tham số

<Tên cột> : Cột cần kiểm tra

Cột này phải là 1 cột cụ thể có sẵn trong bảng, không phải cột tạo ra từ 1 biểu thức tính.

Giá trị trả về

Là TRUE hoặc FALSE

Lưu ý

Cột lọc trực tiếp là cột đang sử dụng bộ lọc trên chính cột đó.

Cột lọc gián tiếp (lọc chéo) là cột bị ảnh hưởng từ việc lọc trên 1 cột khác trong cùng bảng.

Ví dụ

Công thức sau kiểm tra xem cột Region của bảng Sales có áp dụng bộ lọc trực tiếp không:

=ISFILTERED( Sales[Region] ))

 


Khóa học mới xuất bản