fbpx

Hàm số học và công dụng của hàm số học trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong hàm số học bao gồm các hàm sau: ABS, INT, MOD, ROUND. Mọi người đã biết cách sử dụng của tất cả các hàm này chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi bài dưới đây của mình nhé!

Lưu ý: Đối số của các hàm số học là các biểu thức số: hằng số, địa chỉ ô chứa giá trị số, tên ô, vùng chứa số

 • Hàm ABS : Lấy giá trị tuyệt đối của một biểu thức

           Cú pháp:  ABS(Number)

           Ví dụ: =ABS(-96) => sẽ cho ra kết quả là:96

 • Hàm INT : Biểu thức số được cắt bỏ phần thập phân

          Cú pháp: INT(Number)

Ví dụ: =INT(96,1) => kết quả nhận được là :96

 • Hàm MOD: Trả lại phần dư  sau khi lấy biểu thức số chia cho số nguyên

          Cú pháp: MOD(Number, Divisor) 

Ví dụ: =MOD(9,2) => kết quả nhận được là:1

 • Hàm ROUND:Biểu thức số được làm tròn đến một số thập phân nhất định được quy định bởi Num_digits.

Cú pháp: ROUND(Number,Num_digits) 

Ví dụ:=ROUND(9.6,0) => kết quả nhận được là 9

 

 

 


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •