Phân loại các lỗi thường gặp trong Excel với hàm ERROR.TYPE

Hàm ERROR.TYPE sẽ giúp người sử dụng kiểm tra lỗi và loại lỗi trong Excel. Cụ thể Học Excel Online sẽ tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hàm ERROR.TYPE

Hàm ERROR.TYPE trong Excel sẽ trả về một giá trị số tương ứng với từng loại lỗi. Trong trường hợp không có lỗi nào tại công thức, hàm trả về giá trị #N/A.

Bảng giá trị của hàm:

phan-loai-cac-loi-thuong-gap-trong-excel-voi-ham-ERROR.TYPE-1

Trong phiên bản Excel 365, Excel đã bổ sung thêm các lỗi mới liên quan tới Mảng động – Dynamic Array Range có thể kiểm tra bằng hàm ERROR.TYPE bao gồm:

#SPILL! – 9

#UNKNOWN! – 10

#FIELD! – 11

#CALC! – 12

Công thức

Hàm được viết như sau:

=ERROR.TYPE(giá trị lỗi)

Trong đó giá trị lỗi có thể được nhập trực tiếp hoặc là một tham chiếu.

Ví dụ

Sử dụng ERROR.TYPE phân loại lỗi

Ta có thể tạo một bảng phân loại các lỗi với hàm ERROR.TYPE, qua đó tránh được việc lặp lại sai sót và có giải pháp sửa chữa.

phan-loai-cac-loi-thuong-gap-trong-excel-voi-ham-ERROR.TYPE-2

Sử dụng ERROR.TYPE đưa ra thông báo lỗi

Bằng việc kết hợp với hàm IF ta có thể sử dụng hàm ERROR.TYPE đưa ra thông báo lỗi cụ thể trong từng trường hợp, chẳng hạn:

=IF(ERROR.TYPE(E2/F2)<>2,”Bình thường”,”Lỗi chia cho 0″)

phan-loai-cac-loi-thuong-gap-trong-excel-voi-ham-ERROR.TYPE-3


Ngoài việc phân loại hay đưa ra thông báo, Excel còn cung cấp cho ta những hàm và cách để xử lý lỗi. Tham khảo các bài viết tương tự sau:

Các lỗi trong Excel và cách sửa

Xử lý lỗi công thức Excel

Nhận biết và bẫy lỗi trong Excel


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản