Download Hàm HEO_ARRAYFORMULA trả về kết quả mảng tự resize trong Excel

Chia sẻ bài viết để download:

Xem hướng dẫn tại video sau đây. Addin có thể được download tại link này

Ứng dụng của Addin này như thế nào, bạn có thể theo dõi bài viết sau đây:

Sử dụng SQL để truy vấn và lọc dữ liệu ngay trong Excel


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản