Cách chèn nhanh cột trống giữa các cột trong Excel

Chèn cột trống với mã VBA

Hãy nhìn vào hình dưới, sau mỗi cột, tôi muốn chèn một cột trống, tôi có thể sử dụng một đoạn mã VBA để thực hiện điều này.

1. Chọn dãy mà bạn muốn chèn cột trống.

2. Chọn Developer > Visual Basic, một cửa sổ Microsoft Visual Basic for applications sẽ hiện ra, nhấp Insert > Module, và nhập đoạn mã sau:

Sub insert_column_every_other()
  For colx = 2 To 30 Step 2
    Columns(colx).Insert Shift:=xlToRight
  Next
End Sub

3. Nhấp doc-multiply-calculation-3 để chạy đoạn mã. Và các cột trống sẽ được chèn.

Lưu ý: Đoạn mã VBA này chỉ có thể chèn 1 cột trống sau mỗi cột.

Nếu bạn muốn chèn 1 cột trống với mỗi hai cột, đoạn mã trên sẽ không hoạt động.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản