Cách chèn đồng hồ đếm ngược trong Excel

Trong Excel không có đồng hồ đếm ngược thời gian, nhưng bạn có thể sao chép đoạn mã VBA sau để đếm ngược thời gian.

1. Chọn một ô và định dạng nó là thời gian bằng cách nhấp phải tại ô và chọn Format Cells, trong hộp thoại, chọn Time và chọn 13:30:55 trong Type, sau cùng chọn OK để đóng hộp thoại. Xem hình sau:

doc-countdown-timer-2

2. Nhập thời gian bạn muốn đếm ngược vào ô đó, như hình:

doc-countdown-timer-5

3. Nhấn ALT+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications

4. Nhấp Insert > Module và sao chép đoạn mã VBA sau vào cửa sổ mới

Mẹo: E1 trong đoạn mã trên chỉ địa chỉ ô bạn nhập số đếm ngược trong bước 2.
5. Nhấp Run hoặc F5 để đếm ngược.
doc-countdown-timer-3
6. Khi đếm ngược xong, một hộp thoại sẽ xuất hiện để nhắc nhỏ bạn:
doc-countdown-timer-4
Mẹo: Bạn không thể ngừng đếm ngược trừ khi đóng bảng tính.