Cách chạy Macro trên Google Sheets

Google Sheets có thể chạy được Macros, nhưng không phải là Macro của Excel VBA mà là Macro với ngôn ngữ đặc trưng của Google App, đó là Google App Script. Để học cách làm thế nào để chạy được Macro trên Google Sheets, mời bạn xem video sau đây:

 


Khóa học mới xuất bản