XUẤT ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ VĂN BẢN

Mẹo này miêu tả tính năng của VBA –  tính năng này chấp nhận chuỗi văn bản như thông tin được nhập vào, rồi trả về địa chỉ email đầu tiên được tìm thấy trong văn bản. Hình ảnh dưới đây cho thấy tính năng này khi được sử dụng. Công thức trong ô B2 là:

=ExtractEmailAddress(A2)

Nếu địa chỉ email không được tìm thấy, thì tính năng này trả về một chuỗi rỗng. Đồng thời, xin hãy lưu ý rằng nó chỉ xuất địa chỉ email đầu tiên.

Tính năng này không tinh tế cho lắm. Nó chỉ bắt đầu với “ký tự @” mà nó tìm thấy, và kiểm tra các ký tự trước và sau ký tự @.

Function ExtractEmailAddress(s As String) As String
  Dim AtSignLocation As Long
  Dim i As Long
  Dim TempStr As String
  Const CharList As String = "[A-Za-z0-9._-]"
  
  'Get location of the @
  AtSignLocation = InStr(s, "@")
  If AtSignLocation = 0 Then
    ExtractEmailAddress = "" 'not found
  Else
    TempStr = ""
    'Get 1st half of email address
    For i = AtSignLocation - 1 To 1 Step -1
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = Mid(s, i, 1) & TempStr
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
    If TempStr = "" Then Exit Function
    'get 2nd half
    TempStr = TempStr & "@"
    For i = AtSignLocation + 1 To Len(s)
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = TempStr & Mid(s, i, 1)
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
  End If
  'Remove trailing period if it exists
  If Right(TempStr, 1) = "." Then TempStr = _
    Left(TempStr, Len(TempStr) - 1)
  ExtractEmailAddress = TempStr
End Function

 
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ online của Học Excel Online tại địa chỉ sau: https://blog.hocexcel.online/loc-email


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản