Hướng dẫn xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên với hàm SORTBY và RANDARRAY

Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên với sự kết hợp của hai hàm SORTBY và RANDARRAY.

Xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên

Ta có danh sách dữ liệu như sau:

Công thức cần thiết để sắp xếp ngẫu nhiên dữ liệu trong trường hợp này là:

=SORTBY(vùng cần sắp xếp,RANDARRAY(COUNTA(vùng cần sắp xếp)))

Ở đây vùng của ta từ ô A2:A12. Thay vào công thức như sau:

=SORTBY(A2:A12,RANDARRAY(COUNTA(A2:A12)))

Kết quả thu được:

Giải thích

Đầu tiên, hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng số ngẫu nhiên tùy theo số lượng được điền vào. Kết hợp với hàm đếm COUNTA, kết quả trả về là một dãy 11 số ngẫu nhiên.

Sau khi đã có dãy số, ta đưa vào hàm SORTBY để sắp xếp dữ liệu.


Tạo mảng số ngẫu nhiên trong Excel với RANDARRAY

Sắp xếp dữ liệu với hàm SORT


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản