Word cơ bản :

font chữ

Hướng dẫn thêm font chữ vào trong Word

Trong nhiều trường hợp, việc thiếu font sẽ khiến bạn không thể đọc được tài liệu nếu tài liệu đó sử dụng font không có trong máy của bạn. Hoặc bạn chán những font mặc định trong máy và muốn thử điều …

Giới thiệu và ứng dụng Wildcard trong Word

Bạn có thể đã quen thuộc với hai ký tự đại diện “*” và “?” từ việc tìm kiếm file trong máy tính: Hiển thị tất cả file có đuôi .doc bằng cách gõ “*.doc” hoặc tất cả file “abc.doc”, “adc.doc”, “aac.doc” …