Tổng hợp kiến thức về mảng dữ liệu trong VBA

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ tổng hợp dữ liệu về mảng trong lập trình VBA cho các bạn. Nội dung file PDF phía dưới sẽ bao gồm những kiến thức sau:

 1. Khai báo mảng
 2. Đặt kích thước cho mảng
 3. Thay đổi kích thước giữ nguyên giữ liệu của mảng
 4. Gán dữ liệu cho phần tử trong mảng
 5. Lấy dữ liệu từ phần tử trong mảng
 6. Ubound và Lbound của mảng
 7. Lặp qua các phần tử của mảng 1 chiều / 2 chiều
 8. Lặp bằng for each
 9. Function trả về mảng
 10. Xoá mảng
 11. Từ chuỗi đến mảng
 12. Từ mảng đến chuỗi
 13. Từ Range ra mảng
 14. Từ mảng ra Range
 15. Gán giá trị cho 1 mảng

Download:

Array in VBA

Tham khảo ngay khoá học VBA 101 từ Học Excel Online:

https://blog.hocexcel.online/vba101


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản