Tỉnh tổng của N giá trị lớn nhất trong cột hoặc dòng sử dụng hàm LARGE


Excel tính tổng n giá trị lớn nhất

=SUMPRODUCT(LARGE(vùng_dữ_liệu,{1,2,N}))

Nếu bạn cần tính tổng của N giá trị lớn nhất trong một mảng, các bạn có thể sử dụng công thức trên. Trong công thức trên, vùng_dữ_liệu là nơi chứa dữ liệu của bạn trên bảng tính. Tuỳ theo bạn muốn tính bao nhiêu giá trị lớn nhất trong vùng này mà N sẽ thay đổi theo. Cụ thể như sau:

Trong hình trên, công thức để tính tổng của 3 giá trị lớn nhất là:

=SUMPRODUCT(LARGE(A3:A12,{1,2,3}))

Công thức này được hiểu như sau:

=LARGE(A3:A12,2)

Hàm LARGE trả về cho chúng ta giá trị lớn thứ 2 trong mảng A3:A12, đó là số 9. Nếu chúng ta muốn hàm này trả cho chúng ta 3 giá trị lớn nhất thì thay vì con số 2 ở công thức trên, chúng ta viết {1,2,3}, và kết quả được hàm LARGE trả lại trong trường hợp này là {8,9,10}. Vì kết quả này được trả lại ở dạng mảng, nên chúng ta có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính tổng của mảng này. Hướng dẫn chi tiết về hàmSUMPRODUCT ở đây

Việc sử dụng hàm Sumproduct tránh cho chúng ta việc phải dùng công thức mảng. Nếu sử dụng công thức mảng, chúng ta viết như sau:

{=SUM(LARGE(A3:A12,{1,2,3}))}

Chú ý vì là công thức mảng nên bạn cần bấm CTRL + SHIFT + ENTER khi nhập.

Khi cần tính tổng nhiều giá trị lớn nhất, việc viết {1,2,3} trở nên không hiệu quả: tính tổng của 20 giá trị lớn nhất trong cột, công thức sau đây có thể được sử dụng:

=SUMPRODUCT(LARGE(vùng_dữ_liệu,ROW(INDIRECT("1:20"))))

Và bài tập về nhà cho mọi người là viết công thức để tính tổng của N số nhỏ nhất trong 1 cột (Gợi ý: có hàm SMALL).

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản

Sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản