Tìm kiếm nhiều cột trong vùng và trả về kết quả là mảng

Tìm kiếm nhiều cột trong vùng và trả về kết quả là mảng