Tải về mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là sổ được mở cho kế toán tiền mặt, để theo dõi tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của đơn vị. Mỗi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của thủ quỹ tương ứng với một Sổ quỹ tiền mặt của kế toán.

Căn cứ để ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi của đơn vị.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách lập và sử dụng mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel chúng ta muốn lập được như sau:

Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

Để có mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Tài khoản: Tài khoản kế toán sử dụng (Tài khoản 111)
 • Loại quỹ: Ghi rõ loại quỹ tiền mặt
 • Năm: Năm kế toán đơn vị sử dụng
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B: Ghi rõ ngày, tháng của Phiếu thu, Phiếu chi
 • Cột C, D: Ghi rõ số hiệu chứng từ của Phiếu thu, phiếu chi
  Lưu ý: Ghi số hiệu liên tục, từ nhỏ tới lớn
 • Cột E: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Phiếu thu, Phiếu chi
 • Cột F: Tài khoản đối ứng với tài khoản 111, ghi chi tiết cho từng nghiệp vụ
 • Cột 1: Số tiền nhập quỹ
 • Cột 2: Số tiền xuất quỹ
 • Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngày
  Lưu ý: Số tiền này phải đúng bằng số tiền mặt hiện có trong quỹ
 • Cột G: Định kỳ kế toán, đối chiếu giữa “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán chi tiết tiền mặt” , sau đó xác nhận vào cột G
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ nhật ký chi tiền, các bạn cần chú ý những điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.

Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

– Link tải về: Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

——

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!