Tải về Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tê, vàng tiền tệ) theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn viết Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) trên theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, Địa chỉ: Ghi rõ Tên đơn vị, bộ phận
 • Giờ, Ngày, tháng, năm: Là thời gian (giờ), ngày, tháng, năm tiến hành kiểm kê
 • Ông/Bà: Họ, tên của người đại diện các bên
 • Số dư theo sổ quỹ: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào Cột 2 và Cột 4
 • Số kiểm kê thực tế: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế ghi theo từng loại ngoại tệ, vàng tiền tệ để ghi số lượng đơn giá, tỷ giá và số tiền  tương ứng vào Cột 1, Cột 2, Cột 3 và Cột 4
 • Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Số dư theo sổ quỹ và Số kiểm kê thực tế
 • Lý do: Ghi rõ nguyên nhân thừa hoặc thiếu tiền
 • Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: Kết luận tiền quỹ đủ, thừa hoặc thiếu

Chú ý:

– Việc kiểm kê quỹ được tiến hành theo:

 • Định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm
 • Khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất
 • Khi bàn giao quỹ

– Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó: thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên.

– Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (… giờ … ngày … tháng … năm …).

– Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ  tất cả các Phiếu thu, Phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ: ngoại tệ, vàng tiền tệ, …

– Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng.

– Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

– Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 02 bản:

 • 1 bản lưu ở thủ quỹ
 • 1 bản lưu ở kế toán quỹ

– Trường hợp kiểm kê vàng tiền tệ: số kiểm kê thực tế phải được ghi theo từng loại, từng thứ

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản