Tải về Mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn viết Bảng kê chi tiền trên theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, Địa chỉ: Ghi rõ Tên đơn vị, bộ phận
 • Ngày … tháng …  năm: Là ngày, tháng, năm lập bảng kê
 • Họ và tên người chi: Ghi rõ Họ và tên người chi
 • Bộ phận (hoặc điạ chỉ): Bộ phận, địa chỉ của người chi
 • Chi cho công việc: Ghi rõ chi cho công việc gì
 • STT (Cột A): Số thứ tự của chứng từ
 • Số hiệu chứng từ (Cột B): Số hiệu của chứng từ
 • Ngày, tháng chứng từ (Cột C): Ngày, tháng của chứng từ
 • Nội dung chi (Cột D): Diễn giải nội dung chi của từng chứng từ
 • Số tiền (Cột 1): Số tiền chi tương ứng
 • Cộng: Tổng số tiền chi
 • Số tiền bằng chữ: Ghi tổng số tiền chi bằng chữ
 • (Kèm theo … chứng từ): Ghi số lượng chứng từ đính kèm
 • Họ, tên và chữ ký của những người liên quan

Chú ý:

– Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

– Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

 • 1 bản lưu ở thủ quỹ
 • 1 bản lưu ở kế toán quỹ

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản