Phím tắt Excel từ A đến Z

Phím tắt với bảng chữ cái trong Excel

CTRL + A => Chọn tất cả
CTRL + B => In đậm / Bỏ in đậm
CTRL + C => Copy
CTRL + D => Fill Down
CTRL + E => Flash Fill
CTRL + F => Tìm kiếm
CTRL + G => Đi đến
CTRL + H => Tìm kiếm và thay thế
CTRL + I => In nghiêng / bỏ in nghiêng
CTRL + J =>
CTRL + K => Thêm hyperlink
CTRL + L =>
CTRL + M =>
CTRL + N => Tạo workbook mới
CTRL + O => Mở workbook
CTRL + P => In workbook
CTRL + Q =>
CTRL + R => Fill right
CTRL + S => Lưu Workbook
CTRL + T => Tạo bảng
CTRL + U => Gạch chân
CTRL + V => Dán
CTRL + W => Đóng workbook
CTRL + X => Cắt
CTRL + Y => Lặp lại câu lệnh cuối cùng
CTRL + Z => Hoàn tác

Bảng phím tắt đầy đủ hơn có thể được download ở đây: CLICK để download

https://www.hocexcel.online/vba101

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản