In nội dung của Debug.print trong VBA ra 1 file log

Bạn đang code VBA và sử dụng Debug.print là 1 phương thức hữu dụng để phát hiện lỗi, kiểm tra các đoạn code của mình và các biến trong chương trình có hoạt động đúng như ý muốn hay không. Nhưng trong một số trường hợp, nội dung của Debug.print quá dài và không thể hiển thị hết trong cửa sổ Immediate Windows, làm thế nào để chúng ta có thể xử lý vấn đề này?

Giả sử chúng ta có đoạn code trên và muốn “điều hướng”, “redirect” kết quả của Debug.print ra 1 file log chứ không phải là cửa sổ immediate windows thì thay bằng code sau đây:

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản