Hướng dẫn tạo phím tắt đếm số lượng Sheet ẩn, hiện trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách tạo phím tắt để đếm xem trong File Excel của bạn có bao nhiêu Sheet đang hiện có, số Sheet đang ẩn.

Cũng giống như các bài viết trước của Học Excel Online hướng dẫn dẫn việc tạo các phím tắt hữu ích trong Excel. Bằng việc Record Macro để tạo được phím tắt và sau đó sửa lại Code, cụ thể như sau:

Hướng dẫn tạo phím tắt để chọn Sheet đầu tiên, Sheet cuối cùng trong Excel

Hướng dẫn tạo phím tắt để ẩn, xoá Sheet trong Excel

Tạo phím tắt để đếm số lượng Sheet hiện có trong Excel

Sau khi đã Record Macro, trong phần Shortcut key bạn giữ phím Shift và gõ 1 ký tự nào đó để tạo phím tắt (phím tắt đó sẽ không được trùng với bất kỳ phím tắt nào hiện có trong hệ thống), ở mình gõ phím tắt là Ctrl + Shift + M

Dừng việc Record Macro, sau đó ta sẽ mở trình soạn thảo VBA lên và sửa lại đoạn Code thành như sau:

MsgBox “Tong so Sheets la: ” & Sheets.Count

tao-phim-tat-trong-excel-1

Chỉ cần như vậy thôi là bạn đã lại có thêm 1 phím tắt để biết được trong File Excel của mình có bao nhiêu Sheet rồi, và phím tắt là Ctrl + Shift + M

Tạo phím tắt để đếm số lượng Sheet đang ẩn trong Excel

Cũng với việc Record Macro và phần Shortcut key ở đây mình gõ là Ctrl + Shift + N

Ta sửa lại Code như sau để thực hiện đếm số lượng Sheet đang ẩn trong File Excel.

tao-phim-tat-trong-excel-2

Bạn có thể hiểu đoạn Code trên như sau: Khai báo 1 biến Ws thuộc đối tượng Worksheet, thực hiện lặp qua tất cả các Sheet trong File Excel và kiểm tra xem Sheet đó có đang ẩn hay không (Ws.Visible = False).

  • Nếu không có Sheet nào ẩn (tức j = 0) thì sẽ thông báo không có Sheet nào ẩn với Msgbox,
  • Nếu đang ẩn thì sẽ tính và cuối cùng sẽ hiện ra thông báo số Sheet đang ẩn với Msgbox.

Nếu bạn tạo phím tắt giống mình thì cùng ấn Ctrl + Shift  + N để thực hiện 😊

Kết luận

Như vậy qua bài viết này của Học Excel Online bạn đã có thể tạo thêm cho mình được một số phím tắt nữa để bổ sung vào trong danh sách phím tắt của mình.

  • Ctrl + Shift + M: Đếm số lượng Sheet hiện có trong File
  • Ctrl + Shift + N: Đếm số lượng Sheet đang ẩn trong File

Tham các cách tạo các bài viết khác cùng chủ đề ngay dưới đây:


Hướng dẫn tạo phím tắt để ẩn, xoá Sheet trong Excel

Hướng dẫn tạo phím tắt để chọn Sheet đầu tiên, Sheet cuối cùng trong Excel

Tìm hiểu về các phím tắt ngày tháng trong Excel nhanh chóng và hiệu quả nhất

20 phím tắt thường xuyên được sử dụng trong Word bạn cần biết

Hướng dẫn cách sử dụng phím tắt để thực hiện việc xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel

Những phím tắt Word thần thành của dân kế toán

 


Tác giả: daovanluan

· · ·

Khóa học mới xuất bản