HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ HÀM STRING (CHUỖI) TRONG VBA

Bài viết này Học Excel Online gửi tới các bạn bộ hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA vốn được ứng dụng rất nhiều trong khởi tạo và quản lý các chuỗi. Chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi!

Bảng hướng dẫn nhanh về các hàm xử lý chuỗi – String

String operations Các hàm trong VBA (s)
Nối hai hoặc nhiều chuỗi Format hoặc “&”
Xây dựng chuỗi từ mảng Join
So sánh  – thông thường (Compare_ StrComp or “=”
So sánh chuổi theo mảng, theo pattern  Like
Chuyển đổi kiểu dữ liệu sang kiểu chuỗi CStr, Str
Chuyển đổi kiểu dữ liệu thành kiểu date Simple: CDate

Advanced: Format

Chuyển đổi kiểu dữ liệu thành kiểu số Simple: CLng, CInt, CDbl, Val

Advanced: Format

Chuyển đổi unicode, wide, narrow StrConv
Chuyển đổi thành upper/lower case StrConv, UCase, LCase
Trích xuất dữ liệu từ chuỗi Left, Right, Mid
Định dạng chuỗi Format
Tìm kiếm các ký tự trong chuỗi InStr, InStrRev
Tạo chuỗi String
Độ dài của chuỗi Len
Xóa khoảng trống LTrim, RTrim, Trim
Thay thế một phần của chuỗi Replace
Đảo ngược chuỗi StrReverse
Phân tích cú pháp chuỗi thành mảng Split

Giới thiệu hàm String VBA

Sử dụng hàm String VBA. Có rất nhiều cách thao tác với String VBA

 • Trích xuất một phần của String.
 • So sánh các String.
 • Chuyển đổi số thành String.
 • Định dạng ngày bao gồm ngày trong tuần.
 • Tìm một ký tự trong String.
 • Loại bỏ khoảng trống .
 • Phân tích cú pháp thành một mảng.

VBA có rất nhiều cách để thực hiện các tác vụ trên một cách dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng chuỗi trong VBA. 

Lưu ý quan trọng

Khi xử lý hàm String VBA cần lưu ý 2 điểm quan trọng sau:

Chuỗi gốc không được thay đổi

Một điểm quan trọng là không được thay đổi chuỗi gốc trong VBA, nếu muốn thay đổi chuỗi ban đầu chúng ta chỉ cần gán kết quả cho chuỗi ban đầu. 

Cách sử dụng tham số so sánh (Compare)

Một số hàm như StrComp () và Guide… có tham số Option Compare và hoạt động như sau:

vbTextCompare : Chữ hoa và chữ thường được coi là giống nhau

vbBinaryCompare : Chữ hoa và chữ thường được coi là khác nhau

Đoạn mã sau sử dụng hàm so sánh chuỗi StrComp () để chứng minh tham số Compare:

Bạn có thể sử dụng Option Compare  thay vì phải sử dụng compare nhiều lần như trên. Tùy chọn Option Compare đặt ở đầu Mô-đun. Bất kỳ hàm nào sử dụng tham số Compare sẽ lấy cài đặt này làm mặc định. Hai cách để sử dụng Option Compare là:
1. Option Compare Text: làm cho vbTextCompare trở thành đối số Compare mặc định.

1- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
1- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

2. Option Compare Binary: Tạo vbBinaryCompare đối số Compare mặc định

2- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
2- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Nếu Option Compare không được sử dụng thì mặc định là Option Compare Binary.

Nối các chuỗi sử dụng String VBA

Sử dụng toán tử “&” để nối các chuỗi, ví dụ:

3- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
3- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Trong ví dụ các dữ liệu không cùng loại như date và số được tự động chuyển đổi thành chuỗi. Toán tử “+” cũng được sử dụng để nối các chuỗi, sự khác biệt là nó chỉ làm việc với chuỗi cùng kiểu dữ liệu, nếu sử dụng khác kiểu sẽ xuất hiện lỗi:

4- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
4- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Trích xuất dữ liệu từ một chuỗi với String VBA

Các hàm được đề cập trong mục dưới đây rất hữu ích khi xử lý trích xuất dữ liệu từ một chuỗi. 

Hàm Tham số Mô tả Ví dụ
Left string, length Trả về ký tự từ  phía bên trái Left(“John Smith”,4)
Right string, length Trả về lý tự từ phía bên phải Right(“John Smith”,5)
Mid string, start, length Trả về ký tự từ giữa Mid(“John Smith”,3,2)

Các hàm Left , Right và Mid  được sử dụng để trích xuất các phần của một chuỗi, những hàm này sử dụng khá đơn giản. Left đọc các ký tự từ bên trái, Right đọc ký tự từ bên phải và Mid từ điểm bắt đầu mà bạn chỉ định.

5- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
5- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Như đã đề cập, không được thay đổi chuỗi gốc trong VBA, thay vào đó sẽ trả dưới dạng một chuỗi mới.

Trong ví dụ dưới có thể thấy rằng chuỗi Fullname không bị thay đổi khi sử dụng hàm Left:

6- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
6- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Nếu bạn muốn thay đổi chuỗi ban đầu, bạn chỉ cần gán nó vào giá trị trả về của hàm:

7- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
7- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Tìm kiếm trong một chuỗi với String VBA

Hàm Tham số Mô tả Ví dụ
InStr String1, String2 Tìm vị trí của chuỗi InStr (“John Smith”, “h”)
InStrRev StringCheck, StringMatch Tìm vị trí của chuỗi từ cuối InStrRev (“John Smith”, “h”)

InStr và InStrRev là các hàm VBA được sử dụng để tìm kiếm các chuỗi cho một chuỗi con. Nếu chuỗi tìm kiếm được tìm thấy thì vị trí (từ đầu chuỗi kiểm tra) của chuỗi tìm kiếm được trả về. Nếu chuỗi tìm kiếm không được tìm thấy thì trả về số không. Nếu một trong hai chuỗi là null thì trả về null (Vô giá trị).

Mô tả các tham số Instr

InStr() Start[Optional], String1, String2, Compare[Optional]

 • Start As Long [Tùy chọn – Mặc định là 1]: Đây là một số chỉ định vị trí tìm kiếm bắt đầu từ bên trái
 • String1 As String: Chuỗi tìm kiếm
 • String2 As String: Chuỗi cần tìm kiếm
 • Compare as vbCompareMethod: Tham số tùy chọn. Chỉ định so sánh chuỗi được sử dụng.

Ví dụ về Instr

InStr trả về lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con được chỉ định. Sau đây là một số ví dụ về việc sử dụng:

8- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
8- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

InStrRev Mô tả các tham số

InStrRev() StringCheck, StringMatch, Start[Optional], Compare[Optional]

 • StringCheck As String: Chuỗi tìm kiếm
 • StringMatch : Chuỗi cần tìm kiếm
 • Start As Long [Tùy chọn – Mặc định là -1]: Đây là một số chỉ định vị trí tìm kiếm bắt đầu từ bên phải
 • Compare As vbCompareMethod:Tham số tùy chọn. Chỉ định so sánh chuỗi được sử dụng.

Sử dụng InStr và các ví dụ

Hàm InStrRev giống như InStr ngoại trừ việc nó tìm kiếm từ cuối chuỗi. Điều quan trọng cần lưu ý là vị trí trả về là vị trí ngay từ đầu. 

Ví dụ:

9- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
9- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Các hàm InStr và InStrRev rất hữu ích khi xử lý các tìm kiếm chuỗi cơ bản. Tuy nhiên, nếu sử dụng chúng để trích xuất văn bản từ một chuỗi sẽ phức tạp hơn.

Loại bỏ khoảng trống

Hàm Tham số Mô tả Thí dụ
LTrim String Xóa khoảng trắng từ bên trái LTrim (“John”)
RTrim String Xóa khoảng trắng từ bên phải RTrim (“John”)
Xén String Loại bỏ các dấu cách từ trái và phải Trim (“John”)

Các hàm Trim là các hàm đơn giản loại bỏ các khoảng trắng khỏi đầu hoặc cuối của một chuỗi.

Sử dụng các hàm Trim và các ví dụ

 • LTrim loại bỏ khoảng trắng từ bên trái của một chuỗi
 • RTrim loại bỏ khoảng trắng từ bên phải của một chuỗi
 • Trim loại bỏ khoảng trắng từ bên trái và bên phải của một chuỗi
10- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
10- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Chiều dài của chuỗi

Hàm Tham số Mô tả Ví dụ
Len chuỗi Trả về độ dài của chuỗi Len (“John Smith”)

Len là một hàm đơn giản khi được sử dụng với một chuỗi, len trả về số ký tự mà chuỗi chứa. Nếu được sử dụng với kiểu Long, nó sẽ trả về số byte.

11- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
11- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Đảo ngược chuỗi với String VBA

Hàm Tham số Mô tả Ví dụ
StrReverse String Đảo ngược một chuỗi StrReverse (“John Smith”)

StrReverse là một chức năng dễ sử dụng khác, trả về chuỗi đã cho với các ký tự được đảo ngược.

12- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
12- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

So sánh các chuỗi

Hàm Tham số Mô tả Ví dụ
StrComp string1, string2 So sánh 2 chuỗi StrComp (“John”, “John”)

Hàm StrComp được sử dụng để so sánh hai chuỗi.

Các tham số

StrComp()  String1, String2, Compare[Optional]

 • String1 As String: Chuỗi đầu tiên để so sánh
 • String2 As String: Chuỗi thứ hai để so sánh
 • Compare as vbCompareMethod: Tham số tùy chọn. Chỉ định so sánh chuỗi được sử dụng.

Giá trị trả về của StrComp

Giá trị trả về Mô tả
0 Các chuỗi khớp
-1 string1 nhỏ hơn string2
1 string1 lớn hơn string2
Null (vô giá trị) nếu một trong hai chuỗi là null

Sử dụng và các ví dụ

Sau đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm StrComp :

13- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
13- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

So sánh các chuỗi bằng toán tử

Sử dụng dấu “=” để so sánh các chuỗi, sự khác biệt giữa cách này với hàm StrComp:

 1. Dấu bằng chỉ trả về true hoặc false.
 2. Bạn không thể chỉ định  tham số Compare bằng dấu “=” – tham số này sử dụng cài đặt “Option Compare”.

Ví dụ:

14- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
14- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Toán tử “<>” có nghĩa là “không bằng”. Về cơ bản nó ngược lại với việc sử dụng dấu bằng như đoạn mã sau cho thấy

15- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
15- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

So sánh các chuỗi bằng cách sử dụng đối sánh mẫu

Operator Tham số Mô tả Example
Like string, string pattern kiểm tra xem chuỗi có mẫu đã cho không “abX” Like “??X”
“54abc5” Like “*abc#”

 

Mã thông báo Ý nghĩa
? Bất kỳ ký tự đơn nào
# Bất kỳ chữ số đơn nào (0-9)
* Không ký tự hoặc nhiều ký tự
[charlist] Bất kỳ ký tự nào trong danh sách
[!charlist] Bất kỳ ký tự nào không có trong danh sách ký tự

Đối sánh mẫu được sử dụng để xác định chuỗi có mẫu ký tự cụ thể hay không. Ví dụ: bạn muốn kiểm tra khách hàng có 3 chữ số và theo sau là 3 ký tự chữ cái hoặc một chuỗi có các chữ cái XX và theo sau là bất kỳ kí tự nào.

Nếu chuỗi khớp với mẫu thì giá trị trả về là true, ngược lại là False.

Ví dụ sử dụng cơ bản các mã thông báo, chuỗi mã như sau:

[abc] [! def]? # ​​X *

Xem cách chuỗi nay hoạt động:

[abc] một ký tự là a, b hoặc c
[! Def] một ký tự chung không phải là d, e hoặc f
bất kỳ ký tự nào
# bất kỳ chữ số nào
X ký tự X

* theo sau bởi không hoặc nhiều ký tự

Do đó, chuỗi sau là apY6X hợp lệ
a là một trong abc
p không phải là một trong các ký tự d, e hoặc f
Y là bất kỳ ký tự nào
6 là một chữ số
X là chữ X

Các ví dụ mã sau đây cho thấy kết quả của các chuỗi khác nhau với mẫu này :

16- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
16- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Lưu ý quan trọng về đối sánh mẫu VBA

Toán tử Like sử dụng so sánh nhị phân hoặc văn bản dựa trên cài đặt Option Compare. 

Thay thế chuỗi (Replace)

Hàm Tham số Mô tả Example
Replace string, find, replace,
start, count, compare
Thay thế một chuỗi bằng chuỗi khác Replace (“Jon”,”n”,”hn”)

Replace được sử dụng để thay thế một chuỗi con bằng một chuỗi con khác. Nó thay thế tất cả các trường hợp của chuỗi con được tìm thấy theo mặc định.

Mô tả các tham số trong Replace

Replace()  Expression, Find, Replace, Start[Optional], Count[Optional], Compare[Optional]

 • Expression As String: Chuỗi để thay thế các ký tự.
 • Find  As String: Chuỗi con để thay thế trong chuỗi Expression.
 • Replace As String: Chuỗi thay thế chuỗi Find.
 • Start As Long [Tùy chọn – Mặc định là 1]: Vị trí bắt đầu trong chuỗi
 • Count As Long [Tùy chọn – Mặc định là -1]: Số lần thay thế cần thực hiện. -1 mặc định có nghĩa là tất cả.
 • Compare AS vbCompareMethod: Xem mục Compare ở ví dụ trên.

Ví dụ và cách sử dụng

Đoạn mã sau đây cho thấy một số ví dụ về việc sử dụng hàm Replace:

17- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
17- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Kết quả
A; B; C; D; E
Peter Jones, Sophia Jones
ACD ABC BAB

Trong các ví dụ sau, chúng ta sử dụng tham số tùy chọn Count để xác định số lần thay thế cần thực hiện. Ví dụ, đặt Count bằng 1 có nghĩa là thay thế ngay lần xuất hiện đầu tiên.

18- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
18- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Kết quả
A;B?C?D?E
A;B;C;D?E

Tham số tùy chọn Start cho phép bạn trả lại một phần của một chuỗi. Vị trí bạn chỉ định bằng Start là nơi nó bắt đầu trả về từ vị trí đó và do vậy nó sẽ không trả về bất kỳ phần nào của chuỗi trước vị trí này cho dù có thực hiện thay thế hay không.

19- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
19- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Kết quả
;C;D;E
;E
CD

Đôi khi bạn muốn thay thế chữ hoa hoặc chữ thường. Chúng ta có thể sử dụng tham số Compare để thực hiện việc này. 

20- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
20- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Kết quả
XaXa
XXXX

Thay thế nhiều giá trị trong chuỗi

Nếu bạn muốn thay thế nhiều giá trị trong một chuỗi, chúng ta có thể lồng các lệnh với nhau. Trong đoạn mã sau, chúng ta muốn thay thế X và Y bằng A và B tương ứng.

21- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
21- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Trong ví dụ tiếp theo, chúng tôi sẽ thay đổi đoạn mã để thực hiện tác vụ tương tự. Sử dụng giá trị trả về của thay thế đầu tiên làm đối số cho thay thế thứ hai.

22- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
22- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Kết quả của cả hai Sub này là
XYCD XYDN

Chuyển đổi Types thành String (Cơ bản)

Phần này để cập chuyển đổi số thành một chuỗi. Một điểm rất quan trọng ở đây là VBA sẽ tự động chuyển đổi thành chuỗi, ví dụ:

23- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
23- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Khi mã chạy, số đã được tự động chuyển đổi thành chuỗi. Khi gán một giá trị cho một chuỗi, VBA sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi.

Chuyển đổi dữ liệu tường minh

Hàm Tham số Mô tả Ví dụ
CStr Expression Chuyển đổi một biến số thành một chuỗi CStr (“45,78”)
Str number Chuyển đổi một biến số thành một chuỗi Str (“45,78”)

Trong một số trường hợp, có thể sử dụng cả hai hàm trên để chuyển đổi một mục thành một một chuỗi mà không cần đặt nó vào một biến trong chuỗi trước. Cả hai đều lấy được biểu thức dưới dạng hàm và áp dụng nhiều kiểu dữ liệu như Long, Double, Data hoặc là Boolean..

Ví dụ bạn đang đọc danh sách các giá trị từ các loại khác nhau trong bộ sưu tập. Chúng ta có thể sử dụng hàm Str/CStr để đảm bảo chúng lưu trữ dưới dạng chuỗi, ví dụ:

24- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
24- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Trong ví dụ trên có thể sử dụng Str để chuyển đổi giá trị của một ô thành một chuỗi. Chúng ta gán giá trị cho chuỗi và sau đó gán chuỗi đó cho bộ sưu tập. Vì vậy, Str ở đây sẽ hiệu quả hơn. 

Nhiều vùng dữ liệu

Sự khác biệt giữa hàm Str và CStr là CStr chuyển đổi dựa trên vùng. Nếu macro được sử dụng ở nhiều vùng thì cần sử dụng CStr cho các chuyển đổi chuỗi.

Bạn nên thực hành sử dụng CStr khi đọc giá trị từ các ô. Nếu mã được sử dụng ở một vùng khác thì bạn sẽ không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào để mã hoạt động chính xác.

Chuyển đổi chuỗi thành Number- CLng, CDbl, Val, v.v.

Hàm Trả về Ví dụ
CBool Boolean CBool(“True”), CBool(“0”)
CCur Currency CCur(“245.567”)
CDate Date CDate(“1/1/2017”)
CDbl Double CCur(“245.567”)
CDec Decimal CDec(“245.567”)
CInt Integer CInt(“45”)
CLng Long Integer CLng(“45.78”)
CVar Variant CVar(“”)

Các hàm trên dùng để chuyển đổi chuỗi thành nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. 

25- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
25- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Sử dụng các loại chuyển đổi mang đến sự linh hoạt.  Có nghĩa bạn có thể xác định kiểu dữ liệu trong thời gian chạy. Trong đoạn mã sau, chúng ta đặt kiểu dữ liệu dựa trên đối số sType được truyền cho hàm PrintValue. Kiểu này có thể đọc đượcnguồn bên ngoài chẳng hạn như một ô. Nếu chúng ta khai báo một biến là Long thì nó sẽ luôn Long khi mã chạy.

26- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
26- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Nếu chuỗi không phải là một số hợp lệ (tức là chứa các ký hiệu dạng số khác) thì bạn sẽ gặp lỗi “Loại không khớp”.

27- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
27- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Hàm Val

Hàm Val chuyển đổi các số đầu tiên mà nó gặp. Khi nó gặp các chữ cái trong một chuỗi, nó sẽ dừng lại. Nếu chỉ có các chữ cái thì nó trả về giá trị là 0. Đoạn mã sau đây cho thấy một số ví dụ về việc sử dụng Val:

28- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
28- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
29- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
29- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
30- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
30- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
31- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
31- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
32- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
32- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Hàm Val có hai nhược điểm

 1. Không Đa vùng –Val không nhận dạng các phiên bản số quốc tế, chẳng hạn như sử dụng dấu phẩy thay vì số thập phân. Do đó bạn nên sử dụng các hàm chuyển đối  trên thay vì Val.
 2. Chuyển đổi các chuỗi không hợp lệ thành 0 –Điều này có thể bình thường trong một số trường hợp nhưng sẽ không tốt nếu chuỗi không hợp lệ gây ra lỗi. Ứng dụng có thể hành động theo đó. Các hàm chuyển đổi như CLng sẽ phát sinh lỗi nếu chuỗi chứa các ký tự không phải số.

Tạo chuỗi – hàm chuỗi

Function Params Description Example
String number, character Converts a number variable to a string String (5,”*”)

Hàm String được sử dụng để tạo một chuỗi các ký tự lặp lại. Đối số đầu tiên là số lần lặp lại, đối số thứ hai là ký tự.

33- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
33- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Chuyển đổi Case / Unicode – StrConv, UCase, LCase

Function Params Description Example
StrConv string, conversion, LCID Converts a String StrConv(“abc”,vbUpperCase)

Kết quả
MARY HAD A LITTLE LAMB

MARY HAD A LITTLE LAMB

mary had a little lamb

mary had a little lamb

Mary Had A Little Lamb

Các chuyển đổi khác

Cũng như trường hợp StrConv có thể thực hiện các chuyển đổi khác dựa trên thông số chuyển đổi. Bảng sau đây hiển thị danh sách các giá trị tham số khác nhau và tác dụng của chúng. 

Constant Value Converts
vbUpperCase 1 to upper case
vbLowerCase 2 to lower case
vbProperCase 3 first letter of each word to uppercase
vbWide* 4 from Narrow to Wide
vbNarrow* 8 from Wide to Narrow
vbKatakana** 16 from Hiragana to Katakana
vbHiragana 32 from Katakana to Hiragana
vbUnicode 64 to unicode
vbFromUnicode 128 from unicode

Sử dụng chuỗi với mảng

Function Params Description Example
Split expression, delimiter,
limit, compare
Parses a delimited string to an array arr = Split(“A;B;C”,”;”)
Join source array, delimiter Converts a one dimensional array to a string s = Join(Arr, “;”)

Chuyển đổi chuỗi thành mảng bằng cách sử dụng Split

Bạn có thể dễ dàng phân tích cú pháp một chuỗi thành một mảng. Bạn chỉ cần sử dụng hàm Split với tham số là dấu phân cách. Đoạn mã sau đây cho thấy một ví dụ về việc sử dụng hàm Split.

Kết quả:
John
Jane
Paul
Sophie

Sử dụng Join chuyển đổi mảng thành chuỗi

Nếu bạn muốn xây dựng một chuỗi từ một mảng, bạn có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng hàm Join. Đây thực chất là một sự đảo ngược của chức năng Split. Đoạn mã sau cung cấp một ví dụ về việc sử dụng Join :

Kết quả
John,Jane,Paul,Sophie

Định dạng một chuỗi (Hàm Format)

Function Params Description Example
Format expression, format,
firstdayofweek, firstweekofyear
Formats a string Format(0.5, “0.00%”)

Hàm Format được sử dụng để định dạng một chuỗi dựa trên các hướng dẫn. Nó chủ yếu được sử dụng để đặt ngày hoặc số ở định dạng nhất định. Các ví dụ dưới đây cho thấy các cách phổ biến nhất.

34- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA
34- hướng dẫn cơ bản về hàm String VBA

Các ví dụ sau đây là một số cách định dạng số phổ biến:

Mẹo hữu ích để sử dụng định dạng

Một cách nhanh chóng để tìm ra định dạng sẽ sử dụng là áp dụng định dạng ô trên trang tính Excel. Ví dụ: thêm một số vào một ô. Sau đó nhấp chuột phải và định dạng ô theo cách bạn yêu cầu. Khi hài lòng với định dạng, hãy chọn Custom từ hộp danh sách danh mục ở bên trái. Khi bạn chọn mục này, bạn có thể thấy chuỗi định dạng trong hộp văn bản loại (xem hình ảnh bên dưới). Đây là định dạng chuỗi bạn có thể sử dụng trong VBA.

Và đó là toàn bộ những hướng dẫn cơ bản của chúng tôi về sử dụng String VBA. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về String trong VBA hay rộng hơn là Excel VBA hãy cmt ngay xuống phía dưới để được Học Excel Online giải đáp trong tích tắc nhé!


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

· · ·

Khóa học mới xuất bản