Hướng dẫn cách sử dụng hàm AND trong Excel có ví dụ minh họa

Hàm AND là một hàm logic cơ bản trong Excel. Hàm này thường được sử dụng kèm theo với hàm IF để xét nhiều logic cùng lúc. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về hàm AND và các ứng dụng của nó.

Cấu trúc của hàm AND

=AND(logical1,logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là các mệnh đề logic. Hàm này cho phép sử dụng nhiều hơn 1 mệnh đề logic.

Kết quả của hàm AND là:

  • True: khi tất cả các mệnh đề logic đều đúng
  • False: khi một mệnh đề logic bất kỳ nào trong hàm sai

Do đó mục đích của hàm AND là xét các điều kiện dạng “VÀ”, tức là phải đồng thời đúng.

Các ứng dụng của hàm AND

Chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng hàm AND thông qua một số ví dụ sau:

Ví dụ 1: dựa vào bảng sau, tính số thưởng của mỗi người, biết tiêu chí xét thường là:

  • Đi làm từ 24 ngày trở lên;
  • Không có ngày nào đi muộn.

Chúng ta sẽ viết công thức tại ô D2 như sau:

=IF(AND(B2>=24,C2=0),”Có”,”Không”)

Giải thích:

  • Đi làm từ 24 ngày trở lên được viết là B2>=24
  • Không có ngày nào đi muộn được viết là C2=0
  • Hai nội dung này có mối quan hệ , vì vậy được đặt trong cùng hàm AND

Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

  • Nếu cả 2 điều kiện đều đúng sẽ trả về kết quả là “Có” thưởng
  • Nếu một trong 2 điều kiện trả về Sai thì sẽ trả về kết quả là “Không” thưởng

Tổng quan về hàm logic trong Excel

Ngoài hàm AND, Microsoft Excel cung cấp thêm 3 hàm logic để làm việc với các giá trị logic. Đó là hàm OR, XOR và NOT. Bạn nghiên cứu cách sử dụng các hàm logic này khi bạn muốn thực hiện nhiều hơn một so sánh trong công thức của bạn hoặc kiểm tra nhiều điều kiện thay vì chỉ một. Cũng như các phép so sánh, các hàm logic của Excel trả về TRUE hoặc FALSE khi các đối số của chúng được đánh giá.

Bảng dưới đây cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cách sử dụng các hàm logic, giúp bạn chọn đúng công thức cho công việc cụ thể.

Hàm Giải thích hàm Công thức ví dụ Giải thích công thức
AND Trả về đúng nếu tất cả đối số được đánh giá đúng. =AND(A2>=10, B2<5) Công thức này trả về kết quả TRUE nếu giá trị trong ô A2 ớn hơn hoặc bằng 10, và giá trị trong B2 nhỏ hơn 5, ngược lại là FALSE.
OR Trả về đúng nếu bất kì đối số nào được đánh giá đúng. =OR(A2>=10, B2<5) Công thức này trả về kết quả TRUE nếu giá trị trong ô A2 ớn hơn hoặc bằng 10, hoặc giá trị trong B2 nhỏ hơn 5, Nếu tất cả điều kiện đều không thỏa thì sẽ trả kết quả là FALSE.
XOR Trả về kết quả đúng nếu có chỉ một trong hai =XOR(A2>=10, B2<5) Công thức này trả về kết quả TRUE nếu hoặc giá trị trong ô A2 ớn hơn hoặc bằng 10, hoặc giá trị trong B2 nhỏ hơn 5, Nếu tất cả điều kiện đều không thỏa hoặc tất cả các điều kiện đều thỏa thì sẽ trả kết quả là FALSE.
NOT Trả về kết quả ngược với đối số. Ví dụ: Nếu đối số sai, thì kết quả là đúng và ngược lại. =NOT(A2>=10) Công thức trả về FALSE nếu giá trị trong A1 lớn hơn hoặc bằng 10; TRUE nếu ngược lại.

Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn đã có thể ứng dụng tốt hơn các hàm logic vào trong công việc.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác liên quan tới các hàm trong nhóm hàm logic:

Cách dùng hàm IF trong Excel: Công thức cho số, ký tự, dữ liệu và ô trống

Các hàm Logic trong Excel: And, Or, Xor và Not- công thức, cách dùng và ví dụ

Hàm IF lồng ghép, kết hợp nhiều điều kiện trong một công thức duy nhất


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản