Hàm UDF dùng trong VBA để định dạng và thay thế chuỗi tiện dụng

Hàm UDF dùng trong VBA để định dạng và thay thế chuỗi tiện dụng

Thay vì việc phải nối chuỗi lằng nhằng và dễ sai trong VBA, hãy viết 1 hàm FormatString như sau và sử dụng.

Ví dụ, bạn cần 1 URL có các parameters là username, token và operation. Nếu làm cách bình thường để nối, ta sẽ cần viết code như sau:

strURL= “https://hocexcel.online/register.js?username=” & struser & “&token=” & strToken & “&operation=” & strOp

Nhưng khi có hàm FormatString, thì việc làm này trở nên dễ dàng và dễ nhìn hơn:

strURL = “https://hocexcel.online/register.js?username={0}&token={1}&operation={2}
Debug.Print FormatString(strURL, strUser, strToken, strOp)

Để có thể học VBA một cách đầy đủ, chi tiết, có hệ thống, và được hỗ trợ, bạn hãy tham gia khoá học VBA101 – VBA cơ bản dành cho người mới bắt đầu của chuyển gia Nguyễn Đức Thanh. Hiện nay đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký khóa học này tại địa chỉ: http://bit.ly/2uZ7m0k

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản