Hàm UDF dùng trong VBA để định dạng và thay thế chuỗi tiện dụng

Hàm UDF dùng trong VBA để định dạng và thay thế chuỗi tiện dụng

Thay vì việc phải nối chuỗi lằng nhằng và dễ sai trong VBA, hãy viết 1 hàm FormatString như sau và sử dụng.

Ví dụ, bạn cần 1 URL có các parameters là username, token và operation. Nếu làm cách bình thường để nối, ta sẽ cần viết code như sau:

strURL= “https://hocexcel.online/register.js?username=” & struser & “&token=” & strToken & “&operation=” & strOp

Nhưng khi có hàm FormatString, thì việc làm này trở nên dễ dàng và dễ nhìn hơn:

strURL = “https://hocexcel.online/register.js?username={0}&token={1}&operation={2}
Debug.Print FormatString(strURL, strUser, strToken, strOp)