Hàm UDF dùng trong VBA để định dạng và thay thế chuỗi tiện dụng

Chia sẻ bài viết này:
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Hàm UDF dùng trong VBA để định dạng và thay thế chuỗi tiện dụng

Thay vì việc phải nối chuỗi lằng nhằng và dễ sai trong VBA, hãy viết 1 hàm FormatString như sau và sử dụng.

Ví dụ, bạn cần 1 URL có các parameters là username, token và operation. Nếu làm cách bình thường để nối, ta sẽ cần viết code như sau:

strURL= “https://hocexcel.online/register.js?username=” & struser & “&token=” & strToken & “&operation=” & strOp

Nhưng khi có hàm FormatString, thì việc làm này trở nên dễ dàng và dễ nhìn hơn:

strURL = “https://hocexcel.online/register.js?username={0}&token={1}&operation={2}
Debug.Print FormatString(strURL, strUser, strToken, strOp)


Chia sẻ bài viết này:
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •