Hàm DGET – Hàm trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện trong Excel

Hàm DGET trong excel là hàm được dùng để thực hiện trích một giá trị từ trong một cột danh sách hay trong 1 cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện cho trước.

Cú pháp: =DGET(database, field, criteria).

Trong đó:

database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột.

field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu.

criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột.

Lưu ý:

– Trường hợp không có giá trị nào thỏa mãn điều kiện => hàm trả về lỗi #VALUE!

– Trường hợp có quá nhiều bản ghi phù hợp với điều kiện => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Có thể dùng bất kì phạm vi nào cho đối số criteria sao cho nó có chứa tiêu để cột và ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột.

Nên xem: Hàm Excel cơ bản

Ví dụ

Cho bảng số liệu sau:

1/ Với điều kiện: “Giảm giá 5%“, dùng hàm DGET với công thức: =DGET(A7:G15;G7;G2:G3) trích được kết quả như sau.

2/ Điều kiện “*?%” , công thức =DGET(A7:G15;G7;G2:G3) được kết quả là  #NUM!  vì có quá nhiều kết quả  phù hợp trong bảng.

3/ Điều kiện “*2%” , công thức =DGET(A7:G15;G7;G2:G3) được kết quả là  #VALUE! vì không có kết quả nào thõa mãn.

Lớp học Excel ở Hà Nội


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản

Logo Học Excel Online Inverse white

Đăng ký học qua Email Listen@hocexcel.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.
Số ĐK: 17A80048102

© Học Excel Online. All rights reserved.