Hàm COUNTBLANK, hướng dẫn sử dụng hàm countblank trong Excel

Hàm COUNTBLANK là hàm thường được dùng trong Excel để đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn đã xác định trong bảng dữ liệu.

Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

Trong đó:

  • Range : Bắt buộc. Phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Ví dụ

1/ Dùng hàm COUNTBLANK để tìm số lượng học sinh chưa có điểm trong bảng dữ liệu.

  • Dùng công thức =COUNTBLANK(D5:D9) và thu được đáp án là 2 bạn.

2/ Đếm số sinh viên không đạt môn học này.

  • Dùng công thức =COUNTBLANK(D5:D14), thu được kết quả.

Đăng kí ngay: lớp học word excel ở Hà Nội


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản