Hàm EVEN và hàm ODD trong Excel

Hàm EVEN và hàm ODD là hai hàm làm tròn số rất đơn giản. EVEN() làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất, còn ODD() làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất. Cả hai đều làm tròn theo kiểu chạy xa khỏi số 0.

1/ Hàm EVEN:

– Cú pháp: = EVEN(number)

– Ví dụ:

  • Làm tròn 2 số cho dưới đây về một số gần nhất là số nguyên chẵn.

  • Dùng hàm EVEN, thu được kết quả:

Xem thêm: hàm excel cơ bản

2/ Hàm ODD:

– Cú pháp: = ODD(number)

– Ví dụ:

  • Làm tròn 2 số cho dưới đây về một số gần nhất là số nguyên lẻ.

ham-odd

  • Dùng hàm ODD, thu được kết quả:

ham-odd

Thế là xong.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng hàm Round để làm tròn số trong excel tại đây


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản