Gộp gọn dữ liệu trong nhiều bảng tính vào một trang tính.

Tóm gọn dữ liệu từ nhiều trang tính/bảng tính vào một trang tính bằng chức năng Consolidate

Tính năng Consolidate kết hợp giá trị và thực hiện một vài tính toán từ nhiều trang tính/bảng tính vào một trang tính. Trong ví dụ sau, tôi muốn tóm gọn tổng điểm trong bốn học kì của mỗi học sinh.

Điểm só học kì I:

doc-summarize-multiple-worksheets1

Điểm só học kì II:

doc-summarize-multiple-worksheets2

Điểm só học kì III:

doc-summarize-multiple-worksheets3

Điểm só học kì IV:

doc-summarize-multiple-worksheets4

Bây giờ tôi sử dụng chức năng Consolidate để tóm gọn dữ liệu từ nhiều trang tính vào một trang tính như sau:

1. Tạo bảng tính mới mà bạn muốn đặt dữ liệu hợp nhất, nhấp vào Data > Consolidate.

doc-summarize-multiple-worksheets5

2. Trong hộp thoại Consolidate, chọn Sum (vì chúng ta muốn xem tổng các giá trị cần hợp nhất) trong Function:, nhấn nút button1 từ Reference: để chọn vùng dữ liệu bạn muốn tóm gọn, sau đó nhấn nút Add để thêm tham chiếu vùng dữ liệu vào hộp All references:.

doc-summarize-multiple-worksheets6

3. Sử dụng cách tương tự để thêm các vùng dữ liệu khác vào hộp All references:. Nếu dữ liệu của bạn chứa nhãn ở đầu hàng và cột bên trái, đánh dấu chọn Top row và Left column bên dưới Use labels in. Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn Create links to source data để liên kết dữ liệu nguồn (tùy chọn này sẽ được áp dụng cho bảng tính mới).

doc-summarize-multiple-worksheets7

4. Nhấn Ok để hoàn thành. Tất cả dữ liệu từ các trang tính đã được thêm vào trang tính mới. Đồng thời, các liên kết được tạo cho dữ liệu hợp nhất giúp cho các thay đổi dữ liệu sẽ được cập nhật tự động.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản