Giới thiệu hàm ADDRESS trong Excel

Làm thế nào để lấy địa chỉ ô trong Excel? Trong bài viết dưới đây Học Excel Online sẽ giới thiệu hàm ADDRESS trả về địa chỉ ô theo tham số hàng và cột được nhập vào.

Hàm ADDRESS trong Excel

Hàm ADDRESS cho phép lấy địa chỉ của 1 ô dựa vào tham số hàng và cột. Chẳng hạn khi ta đưa vào cột thứ 3, hàng thứ 3 thì kết quả trả về sẽ là C3.

Cú pháp của hàm ADDRESS như sau:

=ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó:

row_num là số hàng của ô cần lấy địa chỉ.

column_num Chỉ số cột của ô cần lấy địa chỉ, là tham số bắt buộc.

abs_num chỉ ra kiểu tham chiếu trả về bao gồm – tham chiếu tuyệt đối, – hàng tuyệt đối/cột tương đối, – hàng tương đối/cột tuyệt đối, 4– tham chiếu tương đối.

a1 thể hiện kiểu tham chiếu A1 hay R1C1. A1 – cột được đánh số theo bảng chữ cái, hàng theo kiểu số. R1C1 – Cả hàng và cột theo dạng số.

sheet_text là giá trị văn bản chỉ rõ tên trang tính tham chiếu tới.

Ví dụ về hàm ADDRESS trong Excel

Bằng việc thay đổi các tham số ta có thể lấy được địa chỉ và hiển thị theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số minh họa:

gioi-thieu-ham-ADDRESS

Lấy địa chỉ ô tính bằng công thức Cell

  1. Chọn ô tính bạn cần lấy địa chỉ
  2. Nhập công thức =CELL(“address”) rồi nhấn Enter

Bằng việc kết hợp ADDRESS với các hàm khác, ta có thể thực hiện nhiều thao tác tính toán phức tạp hơn. Cụ thể, hãy xem những bài viết sau:

Chuyển tên cột thành số trong Excel

Sử dụng hàm INDIRECT trong Excel


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản