Data validation – dropdown tỉnh, thành phố, quận huyện, phường xã phụ thuộc nhau

Data validation – dropdown tỉnh, thành phố, quận huyện, phường xã phụ thuộc nhau. Giá trị của một cột phụ thuộc vào giá trị của cột phía trước.

Demo:

File download dành cho học viên của khoá học VBA101

File download và hướng dẫn thực hiện dành cho học viên của khoá học VBA201


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản