Cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là bảng tổng hợp phần giá trị (số tiền) từ các nghiệp vụ làm biến động tăng, giảm giá trị của các loại VL, DC, SP, HH đó. Các số liệu này được lấy từ các trang sổ, thẻ chi tiết VL, DC, SP, HH, sau đó được tổng hợp tại bảng này để đối chiếu với số liệu các tài khoản trên trong Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.

Mỗi tài khoản VL, DC, SP, HH lập riêng một bảng.
Bảng được lập vào cuối tháng, lấy số liệu từ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 được lập trên Excel như sau:

Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Để lập được mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Tài khoản: Số hiệu TK của loại VL, DC, SP, HH theo dõi tại bảng
 • Tháng … năm …: Điền tháng, năm lập bảng tổng hợp
 • Cột A: STT của VL, DC, SP, HH
 • Cột 1: Giá trị tồn đầu kỳ của loại VL, DC, SP, HH đó (Giá trị ở Cột 7, dòng Tồn đầu kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC (SP, HH))
 • Cột 2: Giá trị nhập trong kỳ của loại VL, DC, SP, HH đó (Giá trị ở Cột 3, dòng Cộng trong Sổ chi tiết VL, DC (SP, HH))
 • Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ của loại VL, DC, SP, HH đó (Giá trị ở Cột 5, dòng Cộng trong Sổ chi tiết VL, DC (SP, HH))
 • Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ của loại VL, DC, SP, HH đó (Giá trị ở Cột 7, dòng Tồn cuối kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC (SP, HH))
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa), các bạn cần chú ý điểm sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lưu ý

– Sau khi lập xong Bảng tổng hợp, kế toán đối chiếu số liệu dòng Cộng của các TK VL, DC, SP, HH với Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái của TK tương ứng theo nguyên tắc:

 • Đối chiếu cột 1 với số tồn đầu kỳ
 • Đối chiếu cột 2 với số phát sinh Nợ trong kỳ
 • Đối chiếu cột 3 với số phát sinh Có trong kỳ
 • Đối chiếu cột 4 với số tồn cuối kỳ

– Link tải về: Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133 trên Excel

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác về sổ sách, chứng từ kế toán tại blog.hocexcel.online nhé!

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!