Cách kiểm tra dung lượng mỗi trang tính trong bảng tính

Giả sử bạn có  một bảng tính lớn chứa nhiều trang tính. Bạn muốn kiểm tra dung lượng của mỗi trang tính để quyết định bỏ trang tính nào. Sau đây là phương pháp để giải quyết vấn đề.

Với mã VBA sau, bạn có thể nhanh chóng biết được dung lượng mỗi trang tính trong bảng tính của mình. Hãy làm như sau:

1. Nhấn ALT +F11, mở Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Nhấn Insert > Module, dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

3. Nhấn F5 để chạy mã, một trang tính mới sẽ được chèn vào bảng tính hiện hành, trong đó chứa tên và dung lượng của mỗi trang tính, đơn vị là Bit.
doc-check-sheet-size1

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản