Cách chơi nhạc MP3 trong Excel

Trong 1 ô Excel, bằng cách tạo 1 siêu liên kết (hyperlink) có đường dẫn đến 1 tệp nhạc .mp3 , bạn có thể chạy được tệp đó thông qua ứng dụng chơi nhạc mặc định, đơn giản chỉ cần click vào liên kết trên. Nhưng có một vấn đề là trên màn hình lập tức sẽ xuất hiện một (hay hai) cảnh báo bảo mật, dễ gây khó chịu cho người dùng. Tuy rằng Microsoft đã hướng dẫn phương pháp giúp người dùng có thể vô hiệu hóa những cảnh báo đó, cách thức thực hiện lại tương đối phức tạp.

Thay vào đó, bạn có thể chỉ cần phải tạo 1 macro trong Excel dựa trên ngôn ngữ lập trình VBA. Macro này sẽ tự động mặc định nội dung của ô chính là toàn bộ thông số của mỗi một tệp .mp3 (bao gồm đường dẫn đến tệp và tên tệp).

“Sub PlayMP3()

Application.ScreenUpdating = False

On Error Resume Next

ActiveSheet.OLEObjects.Add(Filename:=ActiveCell.Text, Link:=True).Select

If Err.Number <> 0 Then

Application.ScreenUpdating = True

MsgBox “Could not play ” & ActiveCell.Text

Exit Sub

End If

Selection.Verb

Selection.Delete

End Sub”

Với lệnh PlayMP3, một tập tin OLE sẽ được kích hoạt và liên kết tệp nhạc .mp3 với ô Excel tương ứng. Sau đó lệnh Verb sẽ tự động nạp tệp nhạc đó vào chương trình chơi nhạc .mp3 mặc định, đồng thời xóa bỏ tập tin OLE đã tạo trước đó. Nếu trong ô Excel chứa một đường dẫn .mp3 sai địa chỉ thì sẽ chỉ có 1 thông báo cảnh báo được xuất hiện. Thông báo sẽ tắt gần như ngay lập tức nên sẽ không xuất hiện thêm một cảnh báo bảo mật nào khác.

Ngoài ra, phương pháp tạo macro bằng VBA này cũng có thể hoạt động tương thích với 1 tệp ảnh. Nếu trong ô trống chứa đường dẫn đến 1 tệp ảnh bất kỳ thì tệp đó sẽ được mở bằng trình xem ảnh mặc định của hệ thống.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản

© Học Excel Online. All rights reserved.