Trích lọc danh sách dùng công thức mảng kết hợp FilterArray

Việc trích lọc danh sách dùng công thức mảng thì không còn xa lạ với nhiều người, tuy vậy nó thường khá chậm, đặc biết khi dữ liệu nguồn lớn, và số dòng kết quả muốn lớn. Với giải pháp kết hợp thêm vba, mọi sự sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Với một hàm nhỏ tẹo teo, cấu trúc đơn giản, bạn sẽ có trải nghiệm mới về việc lọc.

FilterArray(DuLieu,DieuKien,Sodong)

DuLieu: Bảng cần lọc

DieuKien:Bảng điều kiện

SoLuong: Tham số tùy chọn, mặc định là -1.

Nếu phần tử trong DieuKien là True thì hàng tương ứng trong DuLieu sẽ được trả lại

Phải dùng ở dạng công thức mảng ( chọn vùng chứa kết quả, nhập công thức, kết thúc bằng ctrl+shift+enter).

Ngoài ra, các bạn tham khảo hàm Filter2DArray sau đây:

Nguồn: Nguyễn Ngọc Thu Hiền


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản