Tính số ngày thứ 6 giữa 2 ngày bất kì

Tính số ngày thứ 6, thứ 5, thứ 4, chủ nhất, v.v… giữa 2 ngày bất kì, đã bao giờ bạn phải làm điều này? Sau đây là ví dụ và công thức

tinh-so-thu-6-giua-2-ngay-bat-ki

Với yêu cầu trên, những công thức sau đây có thể đưa ra kết quả là 14 ngày thứ 6:

CT1 =SUMPRODUCT(–(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(A1&”:”&A2)))=6))
CT2 =SUMPRODUCT(N(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(A1&”:”&A2)))=6))
CT3 =SUMPRODUCT(–(TEXT(ROW(INDIRECT(A1&”:”&A2)),”DDDD”)=”Friday“))
CT4 {=SUM(–(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(A1&”:”&A2)))=6))}
CT5 =INT((A2-A1+WEEKDAY(A1,16))/7)

Chú ý:

  • Công thức có {} là công thức mảng, bạn cần nhập vào bằng cách sử dụng tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
  • Phần tô màu vàng trong công thức là phần bạn phải chỉnh sửa khi muốn đếm các thứ khác, trong đó:
    • với CT1, CT2, CT4: Thứ 6 = 6, Thứ 7 = 7, Chủ nhật = 1
    • với CT3: Thứ 6 = Friday, Thứ 7 = Saturday, Chủ nhật = Sunday

Tham khảo thêm khi làm việc với thời gian trong Excel:

Làm việc với thứ, ngày, tháng và thời gian trong Excel

https://www.hocexcel.online/ex101


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản