Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương Thông tư 200 trên Excel mới nhất

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng  thanh toán tiền  lương theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu biên bản: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Tháng … năm ...: Là tháng, năm tiến hành lập bảng thanh toán lương
 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương
 • Cột 1,2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động
 • Cột 3,4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm
 • Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian
 • Cột 7,8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương
 • Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương
 • Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng
 • Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng
 • Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người
 • Cột 13,14,15,16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng
 • Cột 17,18: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II
 • Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II
 • Tổng số tiền (Côt 17) được viết bằng chữ
 • Ngày … tháng … năm: Là ngày, tháng, năm Giám đốc ký xác nhận
 • Họ tên và chữ ký cuả những người liên quan

Chú ý:

– Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng

– Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.

– Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!