Cách lập Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133 trên Excel

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133 được sử dụng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới bạn Cách lập Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133 trên Excel.

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.

Cơ sở lập

– Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.

–  Các dòng sổ khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.

Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị sử dụng
  • Mẫu chứng từ:
    Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
  • Số: Là số hiệu của Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
  • Tháng … năm …: Là tháng trong năm thực hiện khấu hao TSCĐ
  • Cột A, B: STT, Chỉ tiêu phân bổ
  • Cột 1: Điền tỷ lệ khấu hao (tính theo đơn vị: %) hoặc số năm sử dụng của TSCĐ
  • Cột 2, 3: Nguyên giá của TSCĐ và số đã khấu hao của TSCĐ
  • Cột 4, 5, …: Số khấu hao theo từng tài khoản chi phí tương ứng với các chỉ tiêu của TSCĐ

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!