Tách số từ dữ liệu text cho trước


Excel tách số từ dữ liệu cho trước

Chúng ta có dữ liệu sau đây, dùng công thức nào để tách ra được dữ liệu như ở cột B? Các bạn có thể comment công thức vào phần comment phía dưới bài viết.

Đến ngày 28/11/2015 bài viết này sẽ được tổng kết với những công thức các bạn gửi về.

Và ngày 28/11/2015 – một ngày đặc biệt đã đến, sau đây là những cách rất nhiều bạn đã gửi về cho Học Excel Online, các bạn tham khảo thêm để nâng cao kiến thức nhé (Tên tác giả được viết tắt chữ cái đầu để không lộ danh tính)

LH
=TRIM(SUBSTITUTE(MID(A2,FIND("(",A2)+1,2),CHAR(160),""))
=SUBSTITUTE(LEFT(RIGHT(A2,8),2),"(","")
=SUBSTITUTE(LEFT(MID(A2,FIND("(",A2)+1,20),2),CHAR(160),"")
=MID(MID(A2,FIND("(",A2)+1,20),1,FIND(CHAR(160),MID(A2,FIND("(",A2)+1,20))-1)
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,"(",REPT(" ",20)),CHAR(160),REPT(" ",20)),20,20))
=LEFT(REPLACE(A2,1,FIND("(",A2),""),LEN(REPLACE(A2,1,FIND("(",A2),""))-6)
=MID(A2,FIND("(",A2)+1,FIND(CHAR(160),A2)-FIND("(",A2)-1)

CCC
=VALUE(LEFT(RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND("(";A2));LEN(RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND("(";A2)))-6))
=LEFT(RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND("(";A2));LEN(RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND("(";A2)))-6)

ĐK
=VALUE(TRIM(MID(A2;FIND("(";A2)+1;LEN(A2)-FIND("(";A2)-6)))

ĐB
=TRIM(MID(a2;SEARCH("(";a2;1)+1;SEARCH(")";a2;1)-SEARCH("(";a2;1)-5))

KTB
=MID(A2;SEARCH("(";A2;1) +1;SEARCH(" ";A2;1) - SEARCH("(";A2;1) -1)

HL
ô B2: gõ 23, sau đó vào thẻ Data/Flash Fill

BTN
=MID(A2,FIND("(",A2)+1,LEN(A2)-FIND("(",A2)-6)*1

DQ
=VALUE(IF(LEFT(RIGHT(A2,8),1)="(",MID(RIGHT(A2,8),2,1),LEFT(RIGHT(A2,8),2)))

TG
=VALUE(SUBSTITUTE(REPLACE(A1;1;FIND("(";A1);"");" days)";""))

SND
=LEFT(RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND("(";A2));LEN(RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND("(";A2)))-6)
=VALUE(SUBSTITUTE(MID(A2;FIND("(";A2)+1;20);" days)";""))

V PT
flash fill (từ Excel 2013)

TĐT
=MID(A2;FIND("(";A2)+1;LEN(A2)-FIND("day";A2)-2)

MT
=MID(A2,FIND("(",A2,1)+1,LEN(A2)-FIND("(",A2,1)-6)

TVV
=VALUE(MID(A2,FIND("(",A2)+1,LEN(A2)-FIND("(",A2)-6))

BKD
=VALUE(MID(A3;1+FIND("(";A3;1);LEN(A3)-6-FIND("(";A3;1)))

NNL
=TRIM(MID(A2,FIND("(",A2,1)+1,FIND(")",A2,1)-(FIND("(",A2,1)+5)))

Download file excel kèm theo bài

Download ở link này

Có thể bạn cũng quan tâm

  1. Chỉnh độ rộng của cột trong Excel bằng phím tắt
  2. Chèn nhiều dòng trống cùng lúc chỉ dùng phím tắt
  3. Tách tên, họ và tên đệm trong Excel không dùng công thức?
  4. Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản