Một số hàm VBA thường dùng

Dưới đây là câu lệnh VBA của 6 hàm cơ bản và hữu ích nhất thường xuyên được sử dụng do Học Excel Online đã biên soạn sẵn. Bạn chỉ cần sao chép đoạn mã trên và dán  vào mô-đun chạy  VBA của mình.

 • FileExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một tệp cụ thể nào đó.
 • FileNameOnly– Trích xuất phần tên gọi tách riêng khỏi chuỗi dữ  liệu đường dẫn/tên gọi của tệp
 • PathExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một đường dẫn cụ thể nào đó.
 • RangeNameExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một dải tên cụ thể.
 • SheetExists – Trả về kết quả “TRUE” nếu tồn tại một trang tính cụ thể nào đó.
 • WorkBookIsOpen – Trả về kết quả “TRUE” nếu bảng tính đang hoạt động.

Hàm FileExists

Private Function FileExists(fname) As Boolean
'  Returns TRUE if the file exists
  Dim x As String
  x = Dir(fname)
  If x <> "" Then FileExists = True _
    Else FileExists = False
End Function

Hàm FileNameOnly

Private Function FileNameOnly(pname) As String
'  Returns the filename from a path/filename string
  Dim i As Integer, length As Integer, temp As String
  length = Len(pname)
  temp = ""
  For i = length To 1 Step -1
    If Mid(pname, i, 1) = Application.PathSeparator Then
      FileNameOnly = temp
      Exit Function
    End If
    temp = Mid(pname, i, 1) & temp
  Next i
  FileNameOnly = pname
End Function

Hàm PathExists

Private Function PathExists(pname) As Boolean
'  Returns TRUE if the path exists
  Dim x As String
  On Error Resume Next
  x = GetAttr(pname) And 0
  If Err = 0 Then PathExists = True _
   Else PathExists = False
End Function

Hàm RangeNameExists

Private Function RangeNameExists(nname) As Boolean
'  Returns TRUE if the range name exists
  Dim n As Name
  RangeNameExists = False
  For Each n In ActiveWorkbook.Names
    If UCase(n.Name) = UCase(nname) Then
      RangeNameExists = True
      Exit Function
    End If
  Next n
End Function

Hàm SheetExists

Private Function SheetExists(sname) As Boolean
'  Returns TRUE if sheet exists in the active workbook
  Dim x As Object
  On Error Resume Next
  Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname)
  If Err = 0 Then SheetExists = True _
    Else SheetExists = False
End Function

Hàm WorkbookIsOpen

Private Function WorkbookIsOpen(wbname) As Boolean
'  Returns TRUE if the workbook is open
  Dim x As Workbook
  On Error Resume Next
  Set x = Workbooks(wbname)
  If Err = 0 Then WorkbookIsOpen = True _
    Else WorkbookIsOpen = False
End Function
Mong rằng 6 hàm VBA thường dùng này sẽ giúp cihs ít nhiều cho các bạn trong vông việc. Hãy lưu 
viết lại và sử dụng khi cần nha!

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản