Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 trên Excel:

  • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
  • Mẫu biên bản: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
  • Ngày … tháng … năm ...: Ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành lập bảng khấu hao (ngày cuối tháng)
  • Số khấu hao tháng trước: Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước
  • Số khấu hao tăng, giảm trong tháng này: Là số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ, ghi chi tiết cho từng TSCĐ
  • Số khấu hao tháng này: Được tính bằng Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng

Chú ý:

– Các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ (như cho bộ phận sản xuất – TK 623, 627, cho bộ phận bán hàng – TK 641, cho bộ phận quản lý – TK 642…)

– Các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này

– Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê, Nhật ký – Chứng từ và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.


Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!