Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200 trên Excel:

Hướng dẫn lập mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Tháng … năm: Ghi rõ tháng, năm mà người lao động tiến hàng làm thêm giờ
 • Số: Là số của bảng
 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ .
 • Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng.
 • Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng.
 • Cột 3: Ghi tổng số hệ số người làm thêm được hưởng (Cột 3 = cột 1 + cột 2).
 • Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu (Theo quy định của nhà nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.
 • Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu  (theo quy định của Nhà nước)  x  (hệ số lương +  hệ số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.
 • Cột 6: Ghi mức lương giờ  được tính bằng Cột 5 chia cho 8 giờ.
 • Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11) căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7)  x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 =  cột 8 +  cột 10  +  cột 12 + cột 14.
 • Cột 16,17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.
  Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.
 • Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm
  Cột 18 = cột 15 – cột 17
 • Cột C – Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này
 • Họ tên, chữ ký của người lập, kế toán trưởng, giám đốc

Chú ý:

– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt.

– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: