Lập trình VBA để tùy chỉnh độ đậm nhạt của màu nền trong Excel

Cách 1: Xử Lý RGB

Ở cách này, màu được chỉnh sẽ gần nhất nhưng không được chính xác nhất.

Tăng độ nhạt

Sub FillColor_Lighten()
‘PURPOSE: Lighten the cell fill by a shade while maintaining Hue (base Color)
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.comDim HEXcolor As String
Dim cell As Range
Dim Lighten As Integer
Dim r As Integer
Dim g As Integer
Dim b As Integer
Dim r_new As Integer
Dim g_new As Integer
Dim b_new As Integer

‘Shade Settings
Lighten = 3 ‘recommend 3 (1-16)

‘Optimize Code
Application.ScreenUpdating = False

‘Loop through each cell in selection
For Each cell In Selection.Cells

‘Determine HEX color code
HEXcolor = Right(“000000” & Hex(cell.Interior.Color), 6)

‘Determine current RGB color code
r = CInt(“&H” & Right(HEXcolor, 2))
g = CInt(“&H” & Mid(HEXcolor, 3, 2))
b = CInt(“&H” & Left(HEXcolor, 2))

‘Calculate new RGB color code
r_new = WorksheetFunction.Round(r + (Lighten * (255 – r)) / 15, 0)
g_new = WorksheetFunction.Round(g + (Lighten * (255 – g)) / 15, 0)
b_new = WorksheetFunction.Round(b + (Lighten * (255 – b)) / 15, 0)

‘Debug.Print r_new, g_new, b_new

‘Change enitre selection’s fill color
cell.Interior.Color = RGB(r_new, g_new, b_new)

Next cell

End Sub

Tăng độ đậm

Sub FillColor_Darken()
‘PURPOSE: Darken the cell fill by a shade while maintaining Hue (base Color)
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.comDim HEXcolor As String
Dim cell As Range
Dim Darken As Integer
Dim r As Integer
Dim g As Integer
Dim b As Integer
Dim r_new As Integer
Dim g_new As Integer
Dim b_new As Integer

‘Shade Settings
Darken = 3 ‘recommend 3 (1-16)

‘Optimize Code
Application.ScreenUpdating = False

‘Loop through each cell in selection
For Each cell In Selection.Cells

‘Determine HEX color code
HEXcolor = Right(“000000” & Hex(cell.Interior.Color), 6)

‘Determine current RGB color code
r = CInt(“&H” & Right(HEXcolor, 2))
g = CInt(“&H” & Mid(HEXcolor, 3, 2))
b = CInt(“&H” & Left(HEXcolor, 2))

‘Calculate new RGB color code
r_new = WorksheetFunction.Round((r * 15 – 255 * Darken) / (15 – Darken), 0)
g_new = WorksheetFunction.Round((g * 15 – 255 * Darken) / (15 – Darken), 0)
b_new = WorksheetFunction.Round((b * 15 – 255 * Darken) / (15 – Darken), 0)

‘Change enitre selection’s fill color
On Error Resume Next
cell.Interior.Color = RGB(r_new, g_new, b_new)
On Error GoTo 0

Next cell

End Sub

Cách 2: Điều Chỉnh  Đặc Tính Tintandshade

Cách làm này hoàn toàn không có mặt trái. Tuy nhiên áp dụng với một số màu thì không được tốt lắm. Ví dụ, khi chỉnh nhạt màu RGB(0,176,80) hay RGB(0,32,96), nó sẽ thành màu sáng hơn thay vì màu nhạt hơn. Ngoài ra thì các màu khác đều ổn.

Tăng độ nhạt

Sub LightenFill()
‘PURPOSE: Lighten cell or shape fill 1 shade
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.comDim cell As Range
Dim Lighten As Double

Lighten = 0.2 ‘(must be between 0 and 1)

‘Modify all fill colors within selected cells
If TypeName(Selection) = “Range” Then ‘(Handle Cells)
For Each cell In Selection.Cells
cell.Interior.TintAndShade = cell.Interior.TintAndShade + Lighten
Next cell
Else ‘(Handle Shapes)
With Selection
.Interior.TintAndShade = .Interior.TintAndShade + Lighten
End With
End If

End Sub

Tăng độ đậm

Sub DarkenFill()
‘PURPOSE: Darken cell or shape fill 1 shade
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.comDim cell As Range
Dim Darken As Double

Darken = 0.2 ‘(must be between 0 and 1)

‘Modify all fill colors within selected cells
If TypeName(Selection) = “Range” Then ‘(Handle Cells)
For Each cell In Selection.Cells
cell.Interior.TintAndShade = cell.Interior.TintAndShade – Darken
Next cell
Else ‘(Handle Shapes)
With Selection
.Interior.TintAndShade = .Interior.TintAndShade – Darken
End With
End If

End Sub

Cách 3: Chuyển Từ Mã Màu RGB Sang HSV

Mã lập trình này có thể không hoạt động tốt với một số màu như cách một. Ý tưởng đằng sau cách làm này là chuyển đổi từ mã màu RGB sang mã màu HSV(màu sắc, độ bão hòa, độ sáng). Ở mã màu HSV, bạn có thể điêu chỉnh chính xác  giá trị trong khi vẫn giữ lại màu sắc và độ bão hòa, quan trọng là nó cho phép bạn giữ lại màu cơ bản. Do đó sau khi xử lý với mã HSV, chuyển nó trở lại mã  RGB và áp dụng vào màu nền.

Sub HSV_Shading()
‘PURPOSE: To lighten or darken a cell fill color while maintaining Hue (base color)
‘SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com
‘LOGIC SOURCE: http://lodev.org/cgtutor/color.html#The_HSL_Color_Model_Dim HEXcolor As String
Dim cell As Range
Dim ShadeRate As Integer

‘Rate You wish to lighten (darken)
ShadeRate = 50 ‘I recommend 50 or 25 (Make negative to darken)

‘Store ActiveCell to a variable
Set cell = ActiveCell

‘Determine HEX color code
HEXcolor = Right(“000000” & Hex(cell.Interior.Color), 6)

‘Determine current RGB color code
r = CInt(“&H” & Right(HEXcolor, 2)) / 256
g = CInt(“&H” & Mid(HEXcolor, 3, 2)) / 256
b = CInt(“&H” & Left(HEXcolor, 2)) / 256

‘********************
‘Convert RGB to HSV
‘********************
maxColor = WorksheetFunction.Max(r, g, b)
minColor = WorksheetFunction.Min(r, g, b)
v = maxColor

If maxColor = 0 Then
s = 0
Else
s = (maxColor – minColor) / maxColor
End If

If s = 0 Then
h = 0
Else
If r = maxColor Then
h = (g – b) / (maxColor – minColor)
ElseIf g = maxColor Then
h = 2 + (b – r) / (maxColor – minColor)
Else
h = 4 + (r – g) / (maxColor – minColor)
End If

h = h / 6
If h < 0 Then h = h + 1
End If

‘Output The HSV Color Code with adjustment rate
h = Int(h * 255)
s = Int(s * 255)
v = Int(v * 255) + ShadeRate
If v < 0 Then v = 0

‘********************
‘Conver HSV to RGB
‘********************
h = h / 256
s = s / 256
v = v / 256

If s = 0 Then
r = g
g = b
b = v
End If

h = h * 6
i = Int(WorksheetFunction.RoundDown(h, 0))
f = h – i
p = v * (1 – s)
q = v * (1 – (s * f))
t = v * (1 – (s * (1 – f)))

Select Case i
Case 0: r = v: g = t: b = p
Case 1: r = q: g = v: b = p
Case 2: r = p: g = v: b = t
Case 3: r = p: g = q: b = v
Case 4: r = t: g = p: b = v
Case 5: r = v: g = p: b = q
End Select

‘Output New RGB Color Code
r = Int(r * 255)
g = Int(g * 255)
b = Int(b * 255)

‘Change Cell Fill To New Color
cell.Interior.Color = RGB(r, g, b)

End Sub

 


Tác giả: Trinhheo

· · ·

Khóa học mới xuất bản