Kiểm tra 1 sheet có tồn tại trong workbook không với VBA theo tên

Chia sẻ bài viết này:
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Để kiểm tra 1 sheet có tồn tại không trong Workbook với VBA, các bạn có thể sử dụng 1 trong 3 Functions như sau. Nếu Sheet tồn tại, kết quả trả về sẽ là TRUE, nếu sheet với tên đề ra không tồn tại, thì kết quả trả về sẽ là FALSE.

 


Chia sẻ bài viết này:
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •