Kiểm tra 1 sheet có tồn tại trong workbook không với VBA theo tên

Để kiểm tra 1 sheet có tồn tại không trong Workbook với VBA, các bạn có thể sử dụng 1 trong 3 Functions như sau. Nếu Sheet tồn tại, kết quả trả về sẽ là TRUE, nếu sheet với tên đề ra không tồn tại, thì kết quả trả về sẽ là FALSE.

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản