Hướng dẫn cơ bản quy trình lập mô hình tài chính

Lập Mô hình tài chính là việc tổng hợp thông tin đầu vào của doanh nghiệp (cả yếu tố chủ quan và khách quan); mô hình hóa các thông tin này bằng các công cụ tính toán và kỹ thuật Excel; để tính toán, đo lường và dự báo các kết quả tài chính liên quan đến hoạt động và chính sách của doanh nghiệp. Dưới đây là 5 bước cơ bản để lập 1 Mô hình Tài chính

1. Xác định các Giả định – Define Assumptions

 • Hiểu cách hoạt động của mô hình kinh doanh. và xác định các yếu tố và các giả định đầu vào (“các biến đầu vào của hình”) ảnh hướng chính tới hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quyết định danh sách các biến đầu vào của mô hình (chủ quan và khách quan), và mỗi quan hệ tương quan giữa chúng

2. Thu thập Dữ liệu Collect Data

 • Khi các đầu vào cho mô hình được xác định, bước tiếp theo là thu thập dữ liệu
 • Dữ liệu phải được thu thập từ các nguồn có uy tín như các báo cáo tài chính (dữ liệu hiện tại và quá khứ) cũng như các báo cáo và thống kê đã xuất bản
 • Bất kỳ dữ liệu dựa trên sự phán đoán đều phải được giải thích bới lý do hợp lý

3. Xây dựng hìnhBuild Model

 • Mô hình dựa trên bảng tính là phương pháp phổ biến nhất để xây dựng mô hình tài chính
 • Một số nguyên tắc hướng dẫn chính cho mô hình bảng tính là:

-Lập kế hoạch trước về bố cục của mô hình

-Chia nhỏ mô hình thành các mô-đun: giả định, tính toán, báo cáo tài chính, v.v …)

-Lập kế hoạch các kịch bản để phân tích các yếu tố ảnh hưởng chính tới mô hình với tác động nhiều nhất đến các dự báo

3. Kiểm tra Xác nhận Test and Validate

 • Cách cơ bản nhất để kiểm tra mô hình là kiểm tra các đầu vào, tức là thử nghiêm mô hình với tất cả các khả năng có thể xảy ra của biến đầu vào
 • Việc xác nhận mô hình có hai dạng: i} đánh giá kiểm tra hoặc chẩn đoán mô hình bởi một bên thứ ba đáng tin cậy và ii) tiếp tục xác nhận mô hình với việc kiểm tra liên tục các kết quả thông qua so sánh với kết quả thực tế

4. Báo cáo soát Report and Review

 • Đặt ra tiêu chuẩn về kết quả hoạt động và các phân tích trong việc báo cáo hướng đến người dùng và mục đích sử dụng mô hình
 • Bất kỳ thông tin đánh giá từ các bên liên quan nên phản ánh vào các giả định mô hình