Hướng dẫn diễn tả biến động giá bằng Excel và đồ thị Football Fields

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) có thể coi là công việc quan trọng nhất trong việc đánh giá cổ phiếu, quyết định đầu tư cũng như quyết định giao dịch phù hợp. Một cổ phiếu sẽ có biến động giá thường xuyên liên tục trong một khoảng thời gian nhất định, và 1 danh mục với 1 rổ các cổ phiếu lựa chọn cũng có các biến động rất đa dạng có thể cùng chiều, có thể ngược chiều nhau. Bất cứ nhà đầu tư nào muốn đưa ra các quyết định tài chính phù hợp đều cần phải nắm được các biến động giá của từng cổ phiếu cũng như so sánh giá và biến động với các cổ phiếu khác. Cụ thể, hai câu hỏi cơ bản cần giải quyết là:

Làm thế nào trong 1 kỳ quan sát nhà đầu tư có thể dễ dàng quan sát được giá thấp nhất và giá cao nhất của từng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình.

Làm thế nào để xác định được cổ phiếu có mức độ biến động giá nhiều nhất và cổ phiếu có biến động giá ít nhất trong danh mục.

 Các câu hỏi trên có thể được giải đáp bằng đồ chị có tên gọi là Football Field hay còn gọi là dạng biểu đồ Floating Chart.

Football field Graph còn được sử dụng phổ biến trong biểu diễn vùng giá cổ phiếu khi sử dụng các phương pháp định giá khác nhau (DCF, Comparables, Forecast…) với các tình huống khác nhau (tốt, trung bình, xấu)

Chúng ta sẽ cùng xây dựng một biểu đồ football field thông qua công cụ biểu đồ Column (cụ thể là Stacked Column) trong Excel nhé

Bước 1, ta sẽ tạo thêm một côt với  tiêu đề là Biến động, có giá trị bằng chênh lệch của giá thâp nhất với giá trị cao nhất

Bước 2, ta vào insert để tạo biểu đồ, ở đây chúng ta dùng biểu đồ dạng cột, cụ thể là biểu đồ stacked column hay gọi là biểu đồ cột chồng chất cho 2 chuỗi dữ liệu: thấp nhất và biến động

Với mục tiêu của chúng ta là chỉ biểu diễn nội dung biến động, vì thế bước 3, chúng ta làm cho phần biểu đồ thể hiện giá trị thấp nhất là trong suốt, thông qua chọn định dạng cho cột này là “No fill”

Vậy là chúng ta đã có biểu đồ chỉ thể hiện biến động giá từ thấp tới cao, đến Bước 4 ta sẽ  định dạng lại biểu đồ và làm biểu đồ đẹp hơn nhé