Cách dùng hàm ROW trả về vị trí hàng của tham chiếu trong Excel

Trong bài viết trước về hàm COLUMN, Học Excel Online đã giới thiệu bạn cách để trả về vị trí cột của tham chiếu trong Excel. Với bài viết này, ta sẽ tìm hiểu một hàm tương tự: hàm ROW – trả về vị trí hàng của tham chiếu.

Hàm ROW, công dụng và cú pháp

Hàm ROW rả về vị trí hàng của tham chiếu nhất định.

Công thức hàm ROW

Công thức của hàm ROW như sau:

=ROW(tham chiếu)

Nếu tham chiếu rỗng, ROW sẽ trả về vị trí hàng tại ô nhập công thức vào

Tham chiếu là một ô, ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đó

Trong trường hợp tham chiếu là một vùng, ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đầu tiên trong vùng đó

Lưu ý: Trong trường hợp hàm được nhập vào dưới dạng công thức mảng dọc cho một vùng, giá trị trả về sẽ tăng tiến dần tới hết vị trí dòng của vùng đó. Ví dụ:

Ứng dụng

Cũng như hàm COLUMN, ta có thể sử dụng hàm ROW thiết lập dãy giá trị tăng tiến theo hàng dọc.

Công thức trong trường hợp này, tại ô A3 là:

=$A$2*(ROW()-1)

 

Thật đơn giản phải không nào?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác liên quan sau:

Hướng dẫn hàm CELL tra cứu thông tin ô trong Excel

Thiết lập Column Titles và Row Titles

Chúc các bạn học tốt!


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản