Hướng dẫn chuyển ký hiệu la mã về số arab với hàm ARABIC trong Excel

Trong bài viết về Hàm đánh số thứ tự bằng ký hiệu la mã trong Excelchúng ta đã tìm hiểu cách để chuyển một số Arab thành số Roman dưới dạng Text. Với bài viết lần này ta sẽ thao tác ngược lại: chuyển ký hiệu la mã về số arab với hàm ARABIC.

Hàm ARABIC

Ý nghĩa

Hàm ARABIC đưa chuyển một giá trị số La mã (I, II, V, X,… ) thành số Arab (1, 2, 5, 10,… ) dưới dạng Number.

Công thức

Hàm ARABIC có công thức như sau:

=ARABIC(text)

Trong đó Text là chữ số La Mã cần chuyển. Nếu kí tự đó không phải chữ số La Mã, hàm ARABIC trả về #VALUE!

Ví dụ

Ta có ví dụ sau:

=ROMAN(499,0) => CDXCIX

=ROMAN(499,1) => LDVLIV

=ROMAN(499,2) => XDIX

=ROMAN(499,3) => VDIV

=ROMAN(499,4) => ID

Hãy đưa tất cả các số trên về số Arab.

Tại ô B2 đến B6 ta nhập hàm ARABIC:

=ARABIC(A2)

Fill xuống và ta có kết quả:

Lưu ý ở đây đó là số La Mã được ghi ở dạng Text và chính xác có thể được nhập từ bàn phím với quy định I = 1, V = 5, X = 10, L = 50… Đồng thời khi ghi trực tiếp trong ARABIC, các kí tự phải được đặt trong dấu nháy kép (“”).

Kết quả trả về được định dạng dưới dạng Number.


Xem thêm các bài viết tương tự:

Hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel

Chuyển đổi âm lịch dương lịch bằng VBA

Hàm ROMAN trong Excel

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản