fbpx

google spreadsheet :

ham-query-trong-google-sheet-fi

Hàm Query trong Google Sheet

Dữ liệu sử dụng trong bài viết này: Mở tại đây: Click Lưu ý: dữ liệu nằm trong Sheet có tên là saor, gồm có 7 cột (A,B,C,D,E,F,G) từ A1:G44. Từ 1 sheet khác, ta tham chiếu đến dữ liệu này với …