Đồng bộ nội dung trang tính trong Excel

Khi sử dụng bảng tính chứa nhiều hơn một trang, bạn có thể để ý thấy rằng Excel không hề có chức năng tự đồng bộ tất cả các trang tính. Nói cách khác, không có chức năng nào tự động sắp xếp tất cả các trang tính có cùng dải ô và cùng định dạng ô tính góc trên cùng bên trái.

Dưới đây ta sẽ sử dụng VBA thông qua cách tạo một macro với tính năng mặc định trang tính đang hoạt động làm chuẩn và thay đổi nội dung các trang khác dựa trên trang mặc định đó, cụ thể là:

 • Định dạng dải ô giống hệt trang mặc định.
 • Định dạng ô tính góc trên bên trái giống hệt trang mặc định

Lưu ý: Phương pháp này không áp dụng được với các trang tính bị ẩn.

Hàm thủ tục con SynchSheets

Đây là cấu trúc của hàm thủ tục:

Sub SynchSheets()
'  Duplicates the active sheet's active cell upperleft cell
'  Across all worksheets
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  Dim UserSheet As Worksheet, sht As Worksheet
  Dim TopRow As Long, LeftCol As Integer
  Dim UserSel As String
  
  Application.ScreenUpdating = False

'  Remember the current sheet
  Set UserSheet = ActiveSheet
  
'  Store info from the active sheet
  TopRow = ActiveWindow.ScrollRow
  LeftCol = ActiveWindow.ScrollColumn
  UserSel = ActiveWindow.RangeSelection.Address
  
'  Loop through the worksheets
  For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
    If sht.Visible Then 'skip hidden sheets
      sht.Activate
      Range(UserSel).Select
      ActiveWindow.ScrollRow = TopRow
      ActiveWindow.ScrollColumn = LeftCol
    End If
  Next sht
  
'  Restore the original position
  UserSheet.Activate
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Cách dùng hàm thủ tục trên

Để khởi động hàm nói trên, hãy sao chép nó vào mô-đun khởi chạy VBA (bạn nên sử dụng Bảng Macro cá nhân). Sau đó khởi động bảng tính lên và thực hiện chạy hàm thủ tục SynchSheets. Kết quả là tất cả các trang tính sẽ có chung dải ô và định dạng ô tính góc trên bên trái tương đồng với trang tính mặc định.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản