Đếm số lượng tệp files trong thư mục và thư mục con với VBA

Đếm số lượng tệp files trong thư mục và thư mục con với VBA

Bước 1:

Copy code VBA sau đây vào 1 Module mới trong VBA:

Cách sử dụng:

trong 1 ô trên Excel: sử dụng công thức

A1 = fCount(“<đường dẫn đến thư mục cần đếm files”)

Xem ngay: Tài hiệu hướng dẫn sử dụng excel 2007 toàn tập

Đếm số lượng tệp files của 1 kiểu file bất kì trong thư mục

Bước 1: Copy code này vào trong 1 Module

Bước 2: Cách sử dụng trên Excel: xem hình vẽ. Lưu ý, Function chỉ đếm, thống kê số lượng file trong 1 thư mục, không đếm trong cả các thư mục con

đếm số lượng file trong một thư mục
đếm số lượng file trong một thư mục

https://www.hocexcel.online/vba201


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản